Jämställd välfärd – en fråga om kvalitet

Kommunerna och landstingen satsar på att ge invånarna jämställd service. Det handlar om både rättvisa och att erbjuda en välfärd med bästa möjliga kvalitet.

Senaste nytt

Se fler

  • Ung man som feriejobbar på ett äldreboende pratar med en gammal man. 2014-11-21 | Nyhet

    Fler feriejobb i landstingen

    Nästan 80 000 ungdomar, var fjärde 16-18-åring, hade i somras ett feriejobb i kommun eller landsting. Efterfrågan är mycket stor. Inom landstingen ökade antalet ferieplatser med 50 procent.
  • Tre sjuksköterskor som står i en sjukhuskorridor. 2014-11-20 | Nyhet

    Minskad energiåtgång sparar 100 miljoner

    Landstingen har minskat energianvändningen i sina lokaler med fem procent sedan år 2009. Det motsvarar en årlig besparing på 100 miljoner kronor i energikostnader, visar Öppna jämförelser.

Kurser och konferenser

Se fler

2014-12-01

Modernare regler för statligt stöd

Konferens om hur EU-rätten samspelar med kommuners och landstings uppdrag, om de nya transparenskrav som förbereds på EU-nivå och vad som kan vara statligt stöd.

2014-12-03

Klimatrisker och krisberedskap

Konferens om hur konsekvenser av klimatförändringarna kan kopplas till arbetet med krisberedskap. Ett viktigt område är hur klimatrisker integreras i risk- och sårbarhetsanalyser (RSA).

2014-12-20

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen

Konferensen är en samlingsplats för dig som arbetar med och använder kvalitetsregister. Konferensen är tänkt ge en möjlighet för erfarenhetsutbyte och mer kunskap.

SKL tycker – Skola

Se fler

Samarbeta med skolhuvudmännen

Skolan behöver arbetsro och nationell samverkan. Regeringen och huvudmännen behöver ha en regelbunden dialog för att höja elevernas resultat.

Utveckla läraryrket och stärk ledarskapet

Kommuner som lyckas väl med skolan har en bra samverkan mellan de som leder skolan och lärarna. 

Förstelärare ska utveckla skolans ledarskap

Skickliga lärare lyfter eleverna och skolans resultat. Förestelärare bidrar till att lyfta lärarnas samlade kompetens.

Digitalisera de nationella proven

Med hjälp av modern teknik kan de nationella proven både utformas smartare och rättas enklare.