24 oktober 2014
Prenumerera på Ekonomi

Skatteunderlagsprognos

Jämfört med SKL:s förra bedömning (cirkulär 14:38, EkonomiNytt 12/2014, MakroNytt 3/2014) innehåller den nya skatteunderlagsprognosen enbart uppdateringar som en följd av Budgetpropositionen, med små förändringar.

Skatteunderlagsprognos per den 24 oktober 2014

Denna skatteunderlagsprognos innehåller två förändringar jämfört med den vi publicerade den 2 oktober:

  • Dels har vi justerat ned utvecklingen 2013 med 0,1 procentenheter med anledning av det preliminära taxeringsutfall som Skatteverket publicerade i oktober.
  • Dels har vi beaktat de två regeländringar som regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2015 med direkt påverkan på skatteunderlagstillväxten år 2015 och 2016.
    Effekten på sektorns ekonomi neutraliseras dock genom en sänkning av det generella statsbidraget med motsvarande belopp.

Den nya prognosen baseras på samma samhällsekonomiska bild som låg till grund för den prognos som publicerades den 2 oktober i MakroNytt 3/2014.

Hela prognosen finns i cirkulär 14:40, EkonomiNytt 15/2014 samt MakroNytt 3/2014.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

MakroNytt [samhällsekonomisk bedömning]

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2014–2018 för kommuner

Prognosunderlag 2014–2018 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i prognosunderlagen.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKL med prognoserna

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och taxeringsutfall publiceras

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


Personuppgifter

 

Tack för att du hjälper oss!