4 november 2014
Prenumerera på Ekonomi

Arbetsgivaravgifter

De sammanlagda arbetsgivaravgifterna består både av delar som bestäms av riksdagen (lagstadgade) och delar som bestäms i förhandlingar mellan SKL och fackföreningarna inom offentlig sektor (försäkringar och kollektivavtal). Avgifterna går främst till pension samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Arbetsgivaravgifterna är lika för kommuner och landsting förutom avseende kollektivavtalad pension. Personalomkostnadspålägget (PO) för avtalspensionen är högre i landstingen då det är fler högavlönade i landstingen än i kommunerna.

Beslutade PO-pålägg för 2014 och preliminära för 2015

  • totalt för kommuner 38,46 procent
  • totalt för landsting 44,13 procent

Delar som ingår

  • lagstadgade arbetsgivaravgifter: enligt lag 31,42 procent.
  • avtalsförsäkringar: oförändrade premier, 0,21 procent.
  • avtalspensioner: SKL rekommenderar för 2014 ett oförändrat kalkylerat pålägg för kommunerna med 6,83 procent på lönesumman.

För landstingen rekommenderas en höjning med 1,1 procentenheter till 12,5 procent på lönesumman. Behovet av högre PO förklaras av att kostnaden för den förmånsbestämda pensionen ökar bland annat på grund av den sänkta diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen.

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2014 141103 (Excel 2010, nytt fönster)

Arbetsgivaravgifter för landsting 2014 141023 (Excel 2010, nytt fönster)

Preliminärt ser arbetsgivaravgifterna för kommuner och landsting för år 2015 ut att bli oförändrade jämfört med 2014.

Särregler för olika ålderskategorier

Ungdomar som inte fyllt 26 år vid årets ingång

Den nya regeringen föreslår att den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar, som inte fyllt 26 år vid årets ingång, tas bort. Det blir ett avskaffande i två steg: En halvering 2015 och ingen rabatt för ungdomar alls från år 2016. Om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag blir den lagstadgade arbetsgivaravgiften för ungdomar 23,44 procent år 2015. Inklusive kollektivavtalade försäkringar och pensioner blir den 29,24 procent.

Anställda över 65 år

Regeringen föreslår att den särskilda löneskatten för pensionärer, som avskaffades år 2007, återinförs och sätts till 5,6 procent från och med 2015. Den särskilda löneskatten införs på löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som fyllt 65 år vid årets ingång. Den införs även till personer som inte har fyllt 65 år men under hela året uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken. Det innebär att totala arbetsgivaravgiften blir 21,41 procent år 2015.

Differentierade PO-pålägg

Uppgifterna i Excelfilerna ovan används idag för en lättadministrerad och schablonmässig internredovisning av PO. Under de senaste åren har det emellertid blivit alltmer differentierade arbetsgivaravgifter kopplade till de anställdas åldrar.

Möjlig differentiering av personalomkostnadspålägg

Arbetsgivaravgifter tidigare år

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2005–2013 (Excel, nytt fönster)

Arbetsgivaravgifter för landsting 2005–2013 (Excel, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


Personuppgifter

 

Tack för att du hjälper oss!