9 september 2014

Överenskommelser mellan SKL och regeringen

Samarbetet mellan SKL och regeringen är resultatet av områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner, landsting och regioner. Här ges en överblick över aktuella överenskommelser.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har en lång tradition av att ingå överenskommelser med staten. Överenskommelserna har olika upplägg och karaktär; några löper under en treårsperiod och omförhandlas årligen. Under 2014 kommer SKL ha pågående överenskommelser med staten till en sammanlagd omfattning om cirka 5,8 miljarder kronor.

Huvuddelen av pengarna fördelas till landets kommuner och landsting, när de, efter utvärderingar, klarat vissa bestämda krav på resultat. En mindre del av den totala ekonomiska satsningen hanteras av SKL för till exempel arbete med konferenser, expertstöd och projektledning.

Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

SKL och Socialdepartementet är överens om att stadga, stabilitet och långsiktighet är viktiga ledord inför det fortsatta arbetet. Överenskommelsen för 2014 liknar därför i stora drag den föregående. Förstärkningarna i årets överenskommelse rör bland annat det nationella arbetet inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning och det regionala arbetet med Öppna jämförelser.

Arbetet med evidensbaserad praktik socialtjänst och överenskommelsen

Jämlik hälso- och sjukvård 2014

Omfattar ett fortsatt genomförande och avslut av Lärandeprojektet Vård på lika villkor. Projektet är ett pilotarbete med första linjens hälso- och sjukvård för att identifiera effektiva och innovativa sätt att öka jämlikheten i vården. Med fokus på de grupper som inte nås av vården idag och de som har en ökad risk för ohälsa.

Arbetet med att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård och överenskommelsen

Kunskapsstyrning och vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården 2014

Syftar till att hälso- och sjukvården ska bli mer kunskapsbaserad och att resultaten ska bli mer transparenta och jämförbara. Överenskommelsen omfattar insatser för fortsatt utveckling av stödstrukturer för kunskapsstyrning, utveckling av programråd inom diabetesområdet (fortsatt arbete), hjärta och kärl respektive astma och kol, insatser för genomförande och utveckling av öppna jämförelser samt insatser inom cancer- och läkemedelsområdet.

Överenskommelse kunskapsstyrning och vissa utvecklingsområden 2014 (PDF, nytt fönster)

Stärkt cancervård

Under 2014 ligger tonvikten på stöd till regionala cancercentrums nationella samverkan, nivåstrukturering och samordning av patologin.

Arbetet med stärkt cancervård

Läkemedel

Under 2014 ligger tonvikten på fortsatt utveckling utifrån den nationella läkemedelsstrategin. Insatserna omfattar Ordnat införande, individdata i slutenvården samt kunskapsstöd vid läkemedelsordinationer till barn.
Arbetet med läkemedel och överenskommelsen

Öppna jämförelser

Arbetet med öppna jämförelser inom hälso- och sjukvård

Missbruks- och beroendevård - Kunskap till praktik

Syftet är att utveckla missbruks- och beroendevården inom följande områden: ett förstärkt barn- och föräldraperspektiv samt medel för utveckling av brukarmedverkan. Utöver dessa ingår implementering av nationella riktlinjer inom missbruks- och beroendevården (ingår som en del av överenskommelsen om evidensbaserad praktik sedan 2011).

Arbetet med utveckling av missbruks- och beroendevården och överenskommelsen

Nationella Kvalitetsregister 2012-2016

Överenskommelsen löper över fem år och gäller finansiering, organisation och åtgärder för att öka användningen i vårdens förbättringsarbete och underlätta registerbaserad forskning.

Arbetet med Nationella kvalitetsregister och överenskommelsen

Patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård, "kömiljarden" 2014

Syftet är att genom ekonomiska incitament uppmuntra och stärka tillgänglighetsarbetet i landstingen/regionerna.

Insatser att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård och överenskommelsen

Patientsäkerhetssatsning 2014

Syftet är att intensifiera arbetet att göra vården säkrare för patienten. Årets överenskommelse är den fjärde i ordningen.

Arbetet med förbättrad patientsäkerhet och överenskommelsen

Psykisk ohälsa 2014

Syftet är att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.
Arbetet med riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014 och överenskommelsen

Rehabiliteringsgarantin 2014

Syftet med överenskommelsen är att stödja personer med ångest, depression, stress eller en långvarig diffus smärta i axlar nacke och rygg att återgå i arbete eller att förebygga en sjukskrivning

Arbetet med rehabiliteringsgarantin och överenskommelsen

Sjukskrivningsprocess, kvalitetsäker och effektiv (sjukskrivningsmiljarden) 2014

Syftet är att åstadkomma en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess samt att öka landstingens drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan.

Arbetet med en kvalitetsäker och effektiv sjukskrivningsprocess och överenskommelsen

Äldre - sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Det långsiktiga syftet med satsningen är att bidra till ett systematiskt förbättringsarbete. Med de mest sjuka äldres behov i centrum och genom ekonomiska incitament ska satsningen uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Målet är även att effektivisera användandet av resurser så att vården och omsorgen i högre grad utgår från de mest sjuka äldres behov.

Arbetet med de mest sjuka äldre och överenskommelsen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


Personuppgifter

 

Tack för att du hjälper oss!