Publicerat: 26 januari 2015

Överenskommelser mellan SKL och regeringen

Samarbetet mellan SKL och regeringen är resultatet av områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner, landsting och regioner. Här ges en överblick över aktuella överenskommelser.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har en lång tradition av att ingå överenskommelser med staten. Överenskommelserna har olika upplägg och karaktär; några löper under en treårsperiod och omförhandlas årligen.

Cancervård, kortare väntetider

Varje dag räknas! SKL och staten har träffat en överenskommelse om att genomföra en nationell satsning under 2015-2018 på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården. Överenskommelsen för 2015 omfattar totalt 444 500 000 kronor, avsett för olika insatser som ska korta väntetiderna i cancervården och göra den mer jämlik.

Satsningen på kortare väntetider i cancervården och överenskommelsen

Insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvården 2015

Överenskommelsen innehåller utvecklingsinsatser för förbättrad vård för personer med kroniska sjukdomar med fokus på primärvård och närvård, samordnad uppföljning och utveckling av hälso-och sjukvårdens tillgänglighet, mot en säkrare vård, förbättrad kunskap och uppföljning av läkemedel och utveckling av arbetet med  öppna jämförelser samt samordning av beskrivningssystem för patientinformation.

Överenskommelse kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvården 2015 (PDF, nytt fönster)

Nationella Kvalitetsregister 2012-2016

Överenskommelsen löper över fem år och gäller finansiering, organisation och åtgärder för att öka användningen i vårdens förbättringsarbete och underlätta registerbaserad forskning.

Arbetet med Nationella kvalitetsregister och överenskommelse 2012-2016

Psykisk ohälsa 2015

Syftet är att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.
Arbetet med riktade insatser inom området psykisk ohälsa och överenskommelse 2015

Rehabiliteringsgarantin 2015

Syftet med överenskommelsen är att stödja personer med ångest, depression, stress eller en långvarig diffus smärta i axlar nacke och rygg att återgå i arbete eller att förebygga en sjukskrivning

Arbetet med rehabiliteringsgarantin och överenskommelse 2015

Sjukskrivningsprocess, kvalitetsäker och effektiv (sjukskrivningsmiljarden) 2015

Syftet är att åstadkomma en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess samt att öka landstingens drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan.

Arbetet med en kvalitetsäker och effektiv sjukskrivningsprocess och överenskommelsen

Äldre - sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Det långsiktiga syftet med satsningen är att bidra till ett systematiskt förbättringsarbete. Med de mest sjuka äldres behov i centrum och genom ekonomiska incitament ska satsningen uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Målet är även att effektivisera användandet av resurser så att vården och omsorgen i högre grad utgår från de mest sjuka äldres behov.

Arbetet med de mest sjuka äldre och överenskommelsen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


Personuppgifter

 

Tack för att du hjälper oss!