Publicerad: 12 januari 2016
Prenumerera på Ekonomi

Skatteunderlagsprognos

Jämfört med prognosen från oktober så har prognosen för 2015 reviderats upp till följd av lönesummans utveckling under hösten 2015.

Skatteunderlagsprognos per den 18 december 2015

Med anledning av det osäkra läget gällande befolkningsutvecklingen har SKL beslutat att inte publicera någon ny framåtsyftande skatteunderlagsprognos förrän den 3 mars 2016, då vi utgår från att det kommer att finnas en ny befolkningsframskrivning. Därför presenterar vi idag en uppdaterad skatteunderlagsprognos som endast gäller år 2015, baserad på samma samhällsekonomiska bild som vår förra prognos. Det betyder även att den prognos för KPI och PKV som vi presenterade i oktober ligger fast.

Hela prognosen finns i cirkulär 15:42 och EkonomiNytt 18/2015. Den makroekonomiska analysen som ligger till grund för prognosen finns i ”Ekonomirapporten. Oktober 2015”.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

Ekonomirapporten. Oktober 2015

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2015–2019 för kommuner

Prognosunderlag 2015–2019 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKL med prognoserna

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och taxeringsutfall publiceras

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot