Publicerad: 1 juni 2016
Prenumerera på Ekonomi

Skatteunderlagsprognos

Den aktuella prognosen innebär en kraftig nedrevidering jämfört med den prognos vi publicerade i februari (cirkulär 16:7). Det beror till övervägande del på att vi nu ser en betydligt svagare utveckling av arbetade timmar.

Skatteunderlagsprognos per den 28 april 2016

Nedrevideringen beror på att BNP-tillväxten innevarande år ser ut att bli lägre än vi räknade med i februari, och att vi nu utgår från att arbetsmarknaden når balans år 2019 på en lägre sysselsättningsnivå än i förra prognosen.

Hela prognosen finns i cirkulär 16:17 och EkonomiNytt 07/2016. Den makroekonomiska analysen som ligger till grund för prognosen finns i Ekonomirapporten, april 2016.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

Ekonomirapporten, april 2016

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2016–2020 för kommuner

Prognosunderlag 2016–2020 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKL med prognoserna

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och taxeringsutfall publiceras

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot