Publicerad: 15 augusti 2016
Prenumerera på Ekonomi

Skatteunderlagsprognos

Den aktuella prognosen är nedreviderad samtliga år jämfört med den prognos vi publicerade i april.

Skatteunderlagsprognos per den 15 augusti 2016

Jämfört med den prognos SKL presenterade i april (cirkulär 16:17, EkonomiNytt 7/2016) är skatteunderlaget nedreviderat samtliga år. Bedömningen av år 2015 har gjorts till följd av det preliminära taxeringsutfallet, som var lägre än förväntat.

År 2016 har prognosen för antalet arbetade timmar dragits upp till följd av ett starkt utfall för första halvåret. Dock är lönesumman i nivå aprilprognosen, vilket tyder på låga löneökningar hittills under 2016.

Hela prognosen finns i cirkulär 16:45 och EkonomiNytt 16/2016. De innehåller även den makroekonomiska analysen som ligger till grund för prognosen.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2016–2020 för kommuner

Prognosunderlag 2016–2020 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKL med prognoserna

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och taxeringsutfall publiceras

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot