Publicerad: 7 mars 2016
Prenumerera på Kunskapsstöd, vård och behandling

Nationella programrådet för Astma och KOL

Programråd för astma och KOL har etablerats som en del av arbetet med kunskapsstyrning och nationella programråd. Insatsområden har identifierats som förbättringsområden att arbeta vidare under 2014 och 2015.

Nationella programrådet för Astma och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är det tredje programrådet som etablerats. Insatserna ligger i linje med de rekommendationer som just nu tas fram i de nationella riktlinjerna.

Ledamöter och experter i programråd astma och KOL

Insatsområdena för astma

Rätt diagnostik är viktigt och en förutsättning för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv användning av astmaläkemedel.  En skriftlig behandlingsplan som görs tillsammans med patienten kombinerat med patientutbildning ökar patientens delaktighet i behandlingen av sin sjukdom och möjliggör för patienten att själv ta kontroll av sin astma.

De insatsområden som omfattas är:

  • diagnostik och differentialdiagnostik av astma
  • ökad användning av frågeformuläret ACT
  • en mall och en större användning av en behandlingsplan
  • ökat stöd för interprofessionell samverkan.

Insatsområden för KOL

Diagnostik av KOL förutsätter en korrekt utförd spirometriundersökning. Fortfarande finns många med KOL som ännu inte fått diagnos. Samverkan mellan olika yrkeskategorier såsom läkare, astma/KOL-sjuksköterska och sjukgymnast är viktiga delar i vårdens omhändertagande och behandling av patienter med KOL. För många patienter, främst äldre och funktionshindrade, är samverkan med hemsjukvård och kommunen viktigt.

De insatsområden som omfattas är:

  • diagnostik och differentialdiagnostik
  • användning av frågeformuläret CAT
  • behandlingsplan och patientutbildning
  • interprofessionell samverkan

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot