Publicerad: 7 mars 2016
Prenumerera på Kunskapsstöd, vård och behandling

Diabetesvård, kunskapsstöd

Till stöd för äldreomsorg, primär- och specialistvård har landsting och sjukvårdsregionerna tagit fram nationella kunskapsunderlag för att bedriva en strukturerad och patientcentrerad diabetesvård. Arbetet samordnas av SKL.

För sjuksköterskor och läkare i primär- och specialistvården samt personal inom hemtjänst och äldreomsorgen som vårdar äldre med diabetes finns nu nationella kunskapsunderlag till stöd för att bedriva en strukturerad och patientcentrerad diabetesvård. Kunskapsunderlagen är framtagna på gemensamt initiativ av landstingen och sjukvårdsregionerna.

Genom att använda kunskapsunderlagen i det kliniska arbetet får vård- och omsorgsenheter stöd till att samordna och följa upp diabetesvården samt vidareutveckla patientcentrerade arbetssätt och verktyg. Vård- och omsorgsenheter ökar sina möjligheter att uppnå bättre resultat för patientens hälsa samtidigt som de utnyttjar sina resurser mer effektivt.

Läs mer om det nationella förbättringsarbetet för en jämlik diabetesvård

Kunskapsstöden går att beställa från SKL:s webbshop. Stöden är baserade på evidens och beprövad erfarenhet från klinisk verksamhet över hela landet. Möjligheterna till goda resultat ökar när diabetesvården bedrivs strukturerat, och patient samt behandlare tillsammans följer upp insatserna. 

Behandlingsstrategi typ 1-diabetes

En behandlingsstrategi som vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården som stöd för att behandla patienter som har ett riskfyllt HbA1c. I strategin finns exempel på bevisat effektiva arbetssätt samt verktyg som målvärden och kartläggning av patientens livssituation. I behandlingsstrategin ingår också åtgärdsplaner, aspekter att beakta i kartläggningen och beräkningar för vårdpersonal att använda sig av tillsammans med patienten.

Beställ behandlingsstrategi typ 1-diabetes

Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar

Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar är ett stöd för personal inom hälso- och sjukvården som arbetar med barn och unga som har ett riskfyllt HbA1c. Behandlingsstrategin innehåller verktyg som målvärden, kartläggning av patientens livssituation med mera. I behandlingsstrategin ingår också åtgärdsplaner, aspekter att beakta i kartläggning samt beräkningar för vårdpersonal att använda sig av tillsammans med patienten.

Beställ behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar

Behandlingsstrategi typ 2-diabetes

God glukoskontroll är avgörande för att minska risken för diabeteskomplikationer hos patienter med typ 2-diabetes. Denna behandlingsstrategi är framtagen för att underlätta ett strukturerat arbetssätt i diabetesvården som bidrar till att riskpatienter med typ 2-diabetes kan ta kontroll över sitt blodsocker. I strategin finns exempel på bevisat effektiva arbetssätt samt verktyg som målvärden, kartläggning av patientens livssituation med mera. Här finns även åtgärdsplaner, aspekter att beakta i kartläggning och beräkningar för vårdpersonal att använda sig av tillsammans med patienten.

Beställ behandlingsstrategi typ 2-diabetes

Grupputbildning för personer med typ 2-diabetes

Forskning visar att diabetespatienter som har gått en grupputbildning ledd av kunnig och pedagogisk personal förbättrar sitt HbA1c. I de nationella riktlinjerna för diabetesvården rekommenderar Socialstyrelsen att alla patienter med diabetes typ 2 går en sådan utbildning. Grupputbildningsmaterialet består av tre delar, en handledarmanual för vårdpersonal som leder utbildningen, en faktaguide för deltagare samt mina sidor med möjlighet för patienten att anteckna mål och provsvar.

Beställ handledarmanual för grupputbildning för personer med typ 2-diabetes

Beställ faktaguide för grupputbildning för personer med typ 2-diabetes

Beställ mina sidor för personer med typ 2-diabetes

Vårdprogram för äldre med diabetes typ 1 och typ 2

Vårdprogrammet omfattar vård, behandling och uppföljning. Det vänder sig till personal inom kommunal omsorg, hemsjukvård och särskilt boende som vårdar äldre diabetespatienter med typ 1- och typ 2-diabetes. Det fanns ett stort behov av detta vårdprogram då en mycket låg andel av kommunerna hade vårdprogram sedan tidigare.

Förutom vårdprogram för äldre med diabetes finns stödmaterial i mötet med patienten i form av en individuell handlingsplan och faktablad för patienter som medicinerar med metamorfin.

Beställ vårdprogram för äldre med diabetes typ 1 och typ 2

Kurser

Omvårdnadspersonal i kommunal omsorg, hemsjukvård och vårdboende har möjlighet till kompetenshöjning genom en kostnadsfri webbutbildning om vård av äldre med diabetes.

Webbutbildning för vård av äldre med diabetes

Fakta

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot