Publicerad: 2 juni 2015

Överenskommelser mellan SKL och regeringen inom vård och omsorg

Samarbetet mellan SKL och regeringen är resultatet av områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner, landsting och regioner. Här ges en överblick över aktuella överenskommelser.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har en lång tradition av att ingå överenskommelser med staten. Överenskommelserna har olika upplägg och karaktär; några löper under en treårsperiod och omförhandlas årligen.

Cancervård, kortare väntetider 2015-2018

Varje dag räknas! SKL och staten har träffat en överenskommelse om att genomföra en nationell satsning under 2015-2018 på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården. Överenskommelsen för 2015 omfattar totalt 444 500 000 kronor, avsett för olika insatser som ska korta väntetiderna i cancervården och göra den mer jämlik.

Satsningen på kortare väntetider i cancervården och överenskommelsen

Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2015

Under 2015 fortsätter arbetet med att stärka förutsättningarna för strategisk kunskapsutveckling och evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Huvuddelen av de medel som fördelas via överenskommelsen fördelas till de regionala samverkans- och stödstrukturerna. Huvudmännen i länen gör gemensamma prioriteringar utifrån de utvecklingsbehov som identifieras lokalt och regionalt.

Utvecklingsarbetena fortsätter utifrån tidigare satta mål inom den sociala barn- och ungdomsvården och inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. Satsningen på Öppna jämförelser för socialtjänst fortsätter. Överenskommelsen omfattar 60 mkr för 2015.

Överenskommelse evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2015

Kunskapsspridning genom modellkommuner, 2015

Jämställdhetsintegrering.

Utvecklingsbidrag för kunskapsspridning genom modellkommuner (PDF, nytt fönster)

Kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvården 2015

Överenskommelsen innehåller utvecklingsinsatser för förbättrad vård för personer med kroniska sjukdomar med fokus på primärvård och närvård, samordnad uppföljning och utveckling av hälso-och sjukvårdens tillgänglighet, mot en säkrare vård, förbättrad kunskap och uppföljning av läkemedel och utveckling av arbetet med  öppna jämförelser samt samordning av beskrivningssystem för patientinformation.

Överenskommelse kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvården 2015 (PDF, nytt fönster)

Nationella Kvalitetsregister 2012-2016

Överenskommelsen löper över fem år och gäller finansiering, organisation och åtgärder för att öka användningen i vårdens förbättringsarbete och underlätta registerbaserad forskning.

Arbetet med Nationella kvalitetsregister och överenskommelse 2012-2016

Psykisk ohälsa 2015

Syftet är att förbättra vården och omsorgen för barn och unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.
Arbetet med riktade insatser inom området psykisk ohälsa och överenskommelse 2015

Rehabiliteringsgarantin 2015

Syftet med överenskommelsen är att stödja personer med ångest, depression, stress eller en långvarig diffus smärta i axlar nacke och rygg att återgå i arbete eller att förebygga en sjukskrivning

Arbetet med rehabiliteringsgarantin och överenskommelse 2015

Sjukskrivningsprocess, kvalitetssäker och effektiv (sjukskrivningsmiljarden) 2015

Syftet är att åstadkomma en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess samt att öka landstingens drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan.

Arbetet med en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess och överenskommelse Sjukskrivningsmiljarden

Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Överenskommelse SKL och Socialdepartementet om insatser inom hälso- och sjukvården (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot