Publicerad: 3 juli 2015
Prenumerera på Trafik, infrastruktur

Ny vägledning för trafikförsörjningsprogram

Nu finns en uppdaterad vägledning för regionala trafikförsörjningsprogram. Vägledningens syfte är att ge stöd till de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Omslagsbild vägledningen

Vägledningen har tagits fram av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. SKL har varit projektledare för arbetet och anlitade Anna Pontusson från Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting för uppgiften. Anna har gedigen erfarenhet av att arbeta med Stockholms trafikförsörjningsprogram.

Vägledning för trafikförsörjningsprogram, Partnersamverkan

Större fokus på processen

– Vi märker att den nya vägledningen är efterfrågad, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting. Ett trafikförsörjningsprogram kan ses som ett kontrakt mellan politikerna och medborgarna om hur kollektivtrafiken är tänkt att fungera i länet. Vi gläder oss därför över att kunna erbjuda ett verktyg i det viktiga arbetet med att ta fram eller uppdatera ett program.

Inför starten med de första trafikförsörjningsprogrammen togs en vägledning fram av Partnersamverkan. Nu när det har gått några år har den uppdateras rejält utifrån nya kunskaper och insikter.

– En stor skillnad mot den förra vägledningen är att vi har lagt ett större fokus på själva processen som det innebär att ta fram trafikförsörjningsprogram, säger Gunilla Glasare.

Vägledning i två delar

Den första delen i den nya vägledningen handlar därför om olika aktörers ansvar och roller och vikten av kommunikation. Samråd, förankring och dialog behövs för att skapa förutsättningar för en kollektivtrafik som motsvarar allas förväntningar. Det behövs också som ett stöd till hur samordning med andra planeringsprocesser, genomförande och uppföljning kan gå till.

I den andra delen av vägledningen beskrivs vi de olika delar som bör ingå i trafikförsörjningsprogrammet: nuläge och behovsanalys, en gemensam vision och värdegrund, långsiktiga mål för kollektivtrafiken, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, strategiska val, förutsättningar för kommersiell trafik samt ekonomiska konsekvenser och finansiering.

Vägledningen hänvisar även till Partnersamverkans arbete med avtal. Här finns en process och modellavtal som passar både beställare och trafikföretag, för att kunna ta tillvara samlad kompetens och få ökad affärsmässighet.

Om Partnersamverkan

Partnersamverkan består av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket och Jernhusen.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot