Publicerad: 29 oktober 2015
Prenumerera på Skola, förskola

Stöd till skolverksamheter som vill använda molntjänster

SKL har gett ut en vägledning om molntjänster i skolan. Vägledningen ger stöd till skolverksamheter som vill använda molntjänster, men är osäkra på om tjänsterna följer kraven i personuppgiftslagen (PuL).

Vägledning för molntjänster i skolverksamhet (PDF, nytt fönster)

Case med fiktiv kommun som ska använda molntjänster i skolverksamhet (PDF, nytt fönster)

Mall för användning av molntjänster i skolverksamhet

Om molntjänster

Molntjänster är färdigpaketerade tjänster där lagring, datorkapacitet eller programvaror levereras över internet. Användningen av molntjänster skapar möjligheter till nya arbetssätt, samarbeten och enklare och mer effektiv kommunikation. Tjänsterna är inte minst efterfrågade i skolan i och med den ökade digitaliseringen.

Många fördelar med molntjänster

Genom att samarbeta och kommunicera via molntjänster, såsom Google Apps och Microsoft 365,  får elever och lärare möjlighet till helt nya sätt att lära och arbeta.

- Vi ser stora vinster ur elevens perspektiv med användandet av molntjänster. De kan bland annat bidra till ökat lärande och måluppfyllelse, säger Per Mosseby, chef på avdelningen för Digitalisering på SKL.

Vägledningens innehåll

För att stötta kommunerna i användandet av molntjänster har SKL tagit fram en vägledning. Materialet innehåller dels en vägledning med fakta om användning av molntjänster inom skolan, dels ett ”case” med en fiktiv kommun som genomför en bedömning enligt reglerna i PuL samt en risk- och sårbarhetsanalys.

- Informationen gör det lättare för kommunerna att använda molntjänster utan att riskera varken säkerheten eller elevernas integritet, säger Per Mosseby.

Finns behov av vägledning

Rättsläget är i vissa avseenden osäkert, men kommer förmodligen att klarna i samband med pågående tillsynsärenden och de ärenden som överklagats till domstol. Trots detta bedömer SKL att det finns behov av att gå ut med en vägledning för de kommuner som behöver fatta beslut utifrån de förutsättningar som gäller nu.

I framtagandet av informationsmaterialet har flera kommuner deltagit aktivt. Skolverket, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) och Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot