Publicerad: 21 juni 2016
Prenumerera på Skola, förskola

Stöd till skolverksamheter som vill använda molntjänster

SKL har gett ut en vägledning om molntjänster i skolan som inom kort kompletterats med ytterligare stöd kring de olika moment som ingår.

Vägledningen ger stöd till skolverksamheter som vill använda molntjänster, men som kanske är osäkra på om tjänsterna till exempel följer kraven i personuppgiftslagen (PuL). Materialet ger tips på vad man bör göra och tänka på när man ska införa och använda tjänsterna.

Många fördelar med molntjänster

Genom att samarbeta och kommunicera via molntjänster, får elever och lärare möjlighet till nya och mer flexibla sätt att arbeta och lära, det formativa arbetssättet underlättas med möjlighet till olika sätt för återkoppling och dialog. SKL ser stora vinster ur elevens perspektiv med användandet av molntjänster. De kan bland annat bidra till ökat lärande och måluppfyllelse.

Vägledningens innehåll

För att stötta kommunerna i användandet av molntjänster tog SKL 2013 fram en vägledning. Materialet innehåller dels en vägledning med fakta om användning av molntjänster inom skolan och ett ”case” med en fiktiv kommun som genomför en bedömning enligt reglerna i PuL samt en risk- och sårbarhetsanalys. Vi kommer inom kort att utöka materialet genom att tydliggöra de olika delar som ingår i processen att införa och börja använda en molntjänst och ger tips på vad man bör tänka på.

Finns behov av vägledning

Rättsläget är i vissa avseenden osäkert, bland annat med tanke på att Datainspektionen har gjort några tillsynsärenden där olika kommuner fick anmärkningar, vilket skapar osäkerhet kring vad som gäller. Efter tillsynsärendena har det gjorts ett gediget arbete i flera kommuner för att se till att de avtalsförändringar som behövdes när det gällde GAFE kom till.

I april 2014 godkändes till exempel Ales användande av Office365 och i mars 2015 godkändes Simrishamns användande av GAFE. Det är viktigt att komma ihåg att varje enskild kommun eller skola som vill använda molntjänster behöver göra sin ”hemläxa”, göra sina ställningstaganden och ha sin dokumentation på plats.

Datainspektionen godkänner avtalet mellan utbildningsnämnden i Simrishmans kommun och Google

Behandling av personuppgifter i molntjänsten

I oktober 2015 kom sedan EU-domstolens underkännande av Safe Harbor-regelverket, vilket kommer att påverka arbetet med molntjänster överlag och de avtal som finns, eftersom det bland annat handlar om överföring av personuppgifter till USA. SKL avvaktar besked och i väntan på det finns rekommendationer framtagna i samråd med Datainspektionen.

Rekommendationer gällande Safe Harbor

SKL ser att det finns behov av att komplettera den vägledning som finns för de kommuner som behöver fatta beslut utifrån de förutsättningar som gäller nu. Detta för att tydliggöra och underlätta arbetet som krävs på hemmaplan innan och under användandet av molntjänster. Kommuner, skolor och huvudmän behöver ökad beställarkompetens och där hoppas vi att det här materialet är ett stöd.

I framtagandet av informationsmaterialet har flera kommuner deltagit aktivt, så också i det kompletterande stödmaterialet. Dialog och diskussion har förts med såväl Skolverket som Datainspektionen för att få en samsyn kring de olika frågorna, reda ut och definiera begrepp.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot