Publicerad: 7 december 2018

Reduktion av avgift

Här hittar du information, länkar och svar på vanliga frågor avseende reglerna i PBL om avgiftsreduktion som träder i kraft 1 januari 2019

Nya bestämmelser från 1 januari 2019

Den 1 januari 2019 träder ändringar i plan- och bygglagen (PBL) i kraft som innebär att ett helt nytt system för reduktion av avgifter för lov, förhandsbesked och anmälan införs. Bestämmelserna gäller inte för ärenden som inkommit innan den 1 januari 2019.

De nya bestämmelserna innebär att avgiften för ärenden om lov, förhandsbesked eller anmälan ska reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt PBL överskrids. Genom ändringarna tydliggörs när en tidsfrist börjar löpa, när den upphör och vilka förutsättningar som finns för att förlänga fristen. Beslut i ärenden om lov respektive förhandsbesked ska meddelas inom 10 veckor och beslut om startbesked meddelas inom 4 veckor.

Lagändringen i sin helhet

Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900), Svensk författningssamling

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan, Proposition 2017/2018:210, Riksdagen

Hur räknas tidsfristerna?

Enligt de nya bestämmelserna ska tidsfristen räknas från:

  1. den dag ansökan eller anmälan kom in till nämnden, eller
  2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från sökanden på hans eller hennes initiativ.

Om nämnden bedömer att ansökan/anmälan är inkomplett måste nämnden inom tre veckor från den dag som ansökan/anmälan kom in, eller på sökandens initiativ kompletterades, förelägga sökanden att avhjälpa bristen i ansökan. Tidsfristen ska då räknas från den dag då bristen avhjälptes. Om nämnden inte förelägger sökanden att komplettera ansökan/anmälan inom tre veckor ska istället tidsfristen räknas från den dag ansökan eller anmälan kom in till nämnden eller på sökandens initiativ kompletterades med ytterligare underlag.

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet får tidsfristen för lov eller förhandsbesked förlängas en gång med högst tio veckor. Tidsfristen för anmälan får på samma sätt förlängas en gång med högst fyra veckor.

Nya krav på information till den sökande

De nya bestämmelserna reglerar även nämndens skyldighet att skriftligen informera sökanden om de tidsfrister som gäller och om att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids, liksom möjligheterna att överklaga beslutet. Skriftlig information ska också lämnas till sökanden om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in till nämnden samt om tidsfristen förlängs, inklusive skälen till förlängningen.

Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ett ärende om lov eller förhandsbesked, ska nämnden i sitt beslut om avgift redovisa hur avgiften har fastställts.

Lov och förhandsbesked, exempelsamling PBL

Som ett första steg i översynen av SKL:s exempelsamling har vi tagit fram ett nytt exempelunderlag för det brev, bekräftelse på mottagen ansökan, som efter nyår ska innehålla ny information till den sökande.

Frågor och svar

Måste kommunen ändra sin taxa och delegationsordning när lagändringen om avgiftsreduktion träder i kraft?

Nej, SKL bedömer inte att kommunen behöver ändra sin taxa på grund av lagändringen. En skyldighet att reducera avgiften som framgår av lagen behöver inte framgå av taxan.

Inte heller behövs det någon ändring av delegationsordningen. Reduktionsskyldigheten, hur reduktion ska göras och med vilket belopp framgår redan av lagen. Det finns därmed inget utrymme för kommunala överväganden i någondera frågan.

Ska nämnden fatta beslut om avgift i varje enskilt ärende?

Enligt propositionen (Prop. 2017/18:210, s 21) bör byggnadsnämnden i sitt beslut om avgift redovisa hur avgiften fastställts. Beslutet bör få överklagas inom ramen för nuvarande regler om överklagande av beslut om lov, förhandsbesked och startbesked (PBL 13 kap. 3§).

SKL tolkar det som att det nu ska finnas ett överklagbart beslut om avgift i varje enskilt ärende. Detta bör dock kunna utformas som två beslutspunkter i samma beslutsdokument, dvs en beslutspunkt avseende exempelvis lovet och en beslutspunkt avseende avgiften.

Vad är en påbörjad vecka?

Med påbörjad vecka avses den sjudagarsperiod som börjar dagen efter det att tidsfristen löpt ut (Prop. 2017/18:210, s 20).

Vilken avgift är det som ska reduceras?

I ärenden om lov och förhandsbesked ska reduktionen av avgiften avse beslut om lov eller förhandsbesked, expediering och kungörelse samt andra tids- och kostnadskrävande åtgärder (se Prop. 2017/18:210, s 21). För anmälningsärenden ska reduktionen avse beslut om startbesked, tekniska samråd och andra tids- och kostnadskrävande åtgärder. Inget nämns i förarbetena om vilka tids- och kostnadskrävande åtgärder som avses.

Det är viktigt att observera att reduktionen av avgiften alltså inte ska gälla övrigt som nämnden får ta ut avgifter för enligt PBL 12 kap. 8 §.

Hur gör man om kommunen är positiv till ärendet, men kompletteringar inte har inkommit i tid?

För att byggnadsnämnden ska kunna få täckning för sina kostnader och inte behöva reducera sina avgifter, är det viktigt att alla ärenden avgörs i tid. Det gäller då oavsett om nämnden bedömer att exempelvis bygglovet efter bearbetningar skulle kunna beviljas. Har inte nödvändiga kompletteringar kommit in efter föreläggande, ska ärendet avgöras i befintligt skick eller eventuellt avvisas. Finns det efter ett avslag fortfarande intresse hos den sökande, får den sökande inkomma med en ny ansökan, och byggnadsnämnden börja om med ett nytt ärende, se PBL 9 kap. 22 §

Hur kan kommunen resonera när det gäller kostnader för avslag?

Det är viktigt att kommunen har ett medvetet förhållningssätt till hur taxan är utformad när det gäller ärenden som får avslag. Kommunen har kostnader även för handläggning som leder till avslag och det finns inget hinder för att ta ut avgift även om den sökande får ett negativt besked. Om kommunen väljer att ta ut en avgift för avslag som inte täcker kommunens genomsnittliga kostnader för typen av ärende, beslut eller handläggning, måste alltså dessa ärenden delvis skattefinansieras. Däremot kan avgift bara tas ut för den del av handläggningen som gjorts, det vill säga fram till och med exempelvis ett negativt bygglovsbeslut.

Vad är skillnaden mellan avskrivning och avvisning?

Det kan i sammanhanget vara bra att påminna om skillnaden mellan avskrivning och avvisning. Avskrivning sker om ett ärende förlorat sin aktualitet, till exempel om den sökande återkallar sin ansökan. Ärendet avslutas då utan rättslig prövning i sak. Avvisning sker om en ansökan är så pass ofullständig att ärendet inte går att pröva i befintligt skick.

Vad gäller för ärenden som inkommit före 1 januari 2019?

För äldre ärenden gäller inte reglerna om reduktion av avgift. Däremot gäller naturligtvis fortfarande tidsfristerna för handläggning av ärenden i PBL.

Kommer SKL att ändra sitt taxeunderlag och mallarna i exempelsamlingen?

Ja, under 2019. Vi kommer då att uppdatera:
Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014
Exempelsamling PBL

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Expert planering och byggande
  • Love Edenborg
    Expert planering och byggande

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot