Publicerad: 26 augusti 2016
Prenumerera på Arbetsgivarfrågor

Gemensamt tag för att uppnå oberoende av inhyrd personal

Med egna medarbetare blir kontinuiteten för patienterna bättre. Det bidrar till en tryggare vård med högre kvalitet och lägre kostnader. Med egna medarbetare blir det enklare att skapa bättre förutsättningar på arbetsplatserna, för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete. Men under flera år har omfattningen av inhyrningen ökat och gäller nu alltfler personalkategorier. Detta trots försök genom åren att minska beroendet.

Samtliga landsting och regioner tar nu därför ett gemensamt tag med stöd av SKL, för att uppnå oberoende av inhyrd personal i vården. Projektet ska utreda, analysera och föreslå åtgärder inom en rad områden. Förutsättningarna är bättre denna gång med en bredare ansats där alla är överens om vad som behöver göras. Man kommer också att dra nytta av de erfarenheter som gjorts, exempelvis inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen, ett arbete som varit framgångsrikt och som är på väg att införas inom psykiatrin i övriga landet.

Inom respektive landsting och region tillsätts nu en processledare med en regional arbetsgrupp. Arbetsgrupperna kommer under hösten att ta fram förslag på åtgärder som behöver genomföras inom kompetensförsörjning, till exempel inom områden som utbildning, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling, i syfte att uppnå målet om oberoende av inhyrd personal i vården.

Landstings- och regiondirektörerna är gemensamma ägare till projektet och kommer i december 2016 att ingå överenskommelse om ett antal åtgärder utifrån de regionala arbetsgruppernas förslag.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot