Publicerad: 8 februari 2017

Rekryteringsläget till läraryrket

Övergripande information om rekryteringsbehovet, möjligheten att anställa obehöriga lärare och hur fler kan lockas till läraryrket.

Inför och under höstterminen 2015 väntar många lärare fortfarande på sin legitimation från Skolverket. Det är dock tillåtet att anställa obehöriga lärare om en kommun inte lyckas rekrytera legitimerade lärare.

På olika håll i landet saknas det lärare, men på de flesta skolor i landet är majoriteten av lärarna behöriga. Alla har dock ännu inte fått sin legitimation. Uttrycket lärarbrist innebär inte att det saknas personal i klassrummen. Det kan också vara så att medarbetare saknar behörighet/legitimation i vissa ämnen.

De ämnen där det oftast saknas lärare är inom NO, vissa språk, svenska som andraspråk, modersmålsundervisning samt lärare i fritidshem/fritidspedagoger.

Ett beslut från regeringen att tillåta fjärrundervisning på entreprenad skulle hjälpa många skolor, både i glesbygd och i övriga landet.

Få lärare sägs upp

De signaler SKL får är att få kommuner säger upp icke-legitimerade lärare. Istället erbjuds andra arbetsuppgifter eller omplaceringar, kompetensutvecklingsplaner, matchningar mot olika skolformer.

Kommunerna arbetar med olika åtgärder för att öka rekryteringen, bland annat att stödja icke-legitimerade lärare att gå Lärarlyftet II och egna fortbildningsåtgärder. Men det kan vara svårt att hitta vikarier. Det bästa är därför om det går att hitta lösningar där lärare kan arbeta parallellt med fortbildning.

Behov och strategier för att möta rekryteringsutmaningen

Det behövs en bra lärarutbildning och ett nära samarbete med lärosätena regionalt. Utbildningen behöver möta arbetsgivarnas olika behov över landet. För lärarutbildningar med gott söktryck där behoven är stora bör antalet utbildningsplatser öka ordentligt. Det gäller till exempel förskollärare och lärare med inriktning mot fritidshem.

Det finns också mycket som arbetsgivarna själva kan påverka för att möta rekryteringsbehoven. SKL har tagit fram nio strategier för att möta behovet av 150 000 nya medarbetare till skolans alla olika yrken fram till 2023. Av dem är 55 000 lärare i grund och gymnasieskolan.

Det handlar bland annat om:

  • Fler karriärvägar för att lärare ska kunna utveckla sig själv och yrket.
  • Det är också viktigt att ta vara på intresset för att bli chef och ledare i skolan.
  • Underlätta lönekarriär. Det centrala avtalet innebär en ordentlig satsning. Utöver detta har många kommuner satsat på lärarna i de senaste lokala avtalsrörelserna. Huvudmännen behöver jobba med lönespridning och göra det möjligt att få en utveckling av både arbetsuppgifter och lön över tid för den som bidrar till att utveckla verksamheten.
  • Ta vara på nyanländas kompetens och se dem som en rekryteringsbas, erbjuda praktik och kompletterande språkstudier. Och staten behöver snabba upp sina egna processer för validering.

Staten är ansvarig för utbildningen av lärare. Men självklart behöver huvudmännen, staten och andra aktörer samarbeta för att ytterligare öka intresset och attrahera de bästa lärarna till skolan. Ett sådant samarbete gäller även fortbildningen. Ett viktigt gemensamt perspektiv är att beskriva skolans utmaningar utan att svartmåla

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot