Publicerad: 5 december 2017

Roller i arbetsmiljöarbetet

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Det innebär att arbetsgivaren ska fördela ut uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.

Arbetsgivarens roll

Arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det gör man bland annat genom att:

 • göra riskbedömningar
 • utreda ohälsa, olycksfall, allvarliga tillbud
 • genomföra åtgärder
 • kontrollera åtgärderna
 • fördela arbetsmiljöuppgifter.

Arbetsgivaren ansvarar för att ta fram arbetsmiljöpolicy och rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas.

Arbetsgivaren ska också se till att det finns en organiserad verksamhet för arbetsanpassning och rehabilitering på arbetsstället (AML 3 kap 2a§). Denna verksamhet ska dels uppfylla arbetsmiljölagens krav, dels bestämmelserna i 22 kap. lagen om allmän försäkring.

Arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd (AML 3 kap 3§).

Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöansvar för dig som är arbetsgivare (PDF, nytt fönster)

Arbetstagarnas roll

Arbetstagarna deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts.

Skyddsombudets roll

Skyddsombud ska verka för en god arbetsmiljö, och bevaka arbetsmiljön både när det gäller trivsel och fysiska risker. De är med vid planering och genomförande av arbetet, till exempel vid undersökning av arbetsförhållandena, planering av åtgärder och årliga uppföljningar.

Skyddsombud och arbetsmiljöombud

Elevskyddsombud

Företagshälsovårdens roll

Företagshälsovården är en expertresurs i arbetsmiljöarbetet. Den kan till exempel behöva anlitas vid undersökningar och riskbedömningar och för att föreslå åtgärder och utbilda personal. Företagshälsovården genomför också medicinska kontroller. Det är ett samlingsnamn för medicinska åtgärder som ett stöd i arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren ska erbjuda arbetstagarna medicinska kontroller när de utsätts för bullerproblem, vibrationer, nattarbete, arbete med försöksdjur etc. Detta är ett komplement när andra arbetsmiljöåtgärder inte räcker.

Upphandling av företagshälsovård

Arbetsmiljöverkets roll

Arbetsmiljöverket ska kontrollera att arbetsgivaren följer de lagar och regler som finns på arbetsmiljöområdet. Kontrollen görs genom en inspektion på arbetsplatsen. Vilka arbetsplatser som ska kontrolleras väljs utifrån var Arbetsmiljöverket uppfattar att det finns störst risker. Med stöd av arbetsmiljölagen och till viss del även arbetstidslagen meddelar Arbetsmiljöverket föreskrifter. För närvarande finns ett 80-tal föreskrifter som samlats i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS).

Föreskrifter (AFS), Arbetsmiljöverket

Tillsyn av Arbetsmiljöverket

Informationsansvarig

 • Gunnar Sundqvist
  Utredare
 • Ned Carter
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot