Publicerad: 29 juni 2017

Fråga och svar

Måste du alltid göra som Arbetsmiljöverket begär?

Om du anser att AV:s krav/villkor i föreläggande eller förbud är felaktiga, för betungande eller för långtgående: överväg att överklaga! Gör det i rätt tid! Följ anvisningen för överklagande sist i beslutet. Annars är organisationen bunden av kraven/villkoren och vite kan komma att dömas ut om inte kraven/villkoren uppfylls. Ett utdömt vite kan komma att följas av ett nytt föreläggande/förbud med förhöjt vite. Ett föreläggande/förbud kan lägga fast utvecklingen trots att det kanske kan finnas alternativa lösningar.

Här följer några faktorer som kan ge anledning att överväga ett överklagande:

 • Otydliga krav – arbetsgivaren måste få klart för sig vilka åtgärder som ska vidtas.
 • Kraven påverkar annan lagstiftning som gäller parallellt.
 • Det finns inte stöd för kraven i lagen.
 • Kraven gäller områden som Arbetsmiljöverket inte har tillsyn över.
 • För kort genomförandetid.
 • Vitet är för högt.

Informationsansvarig

 • Gunnar Sundqvist
  Utredare
 • Ned Carter
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot