Publicerad: 25 april 2017

Fråga och svar

Hur kan man gå till väga vid en utredning av kränkande särbehandling?

När det gäller utredningar finns ingen ”patentmetod” som täcker alla former av sociala arbetsmiljöproblem. En metod kan vara verksam i ett läge, men destruktiv i ett annat. En generell analysmodell med fem steg för att avgöra hur olika utredningar lämpligen ska genomföras rekommenderas av psykologen Stefan Blomberg på Arbets- och miljömedicin i Linköping:

  1. Uppdraget: Klargör utredarens mandat och spelregler för utredningen.
  2. Undersökningsnivå: Vilken eller vilka nivåer ska undersökas - individ, grupp, system, ett större sammanhang?
  3. Verktyg: Vilken eller vilka verktyg/metoder behövs för uppdraget - intervjuer, enkäter, utredarens egen observation exempelvis vid arbetsplatsträffar, studier av dokument, med mera?
  4. Analysmodell: Vilka modeller/perspektiv ska användas då resultaten tolkas – krav/kontroll, stress, arbetsupplevelse, organisationsstruktur, med mera?
  5. Rapportering: Hur ska utredningen rapporteras - till vem, när, skriftligt eller muntligt? Finns det koppling mellan rapportering och något slag av beslut?

I möjligaste mån bör en utredning genomföras på ett sådant vis att de inblandade parterna känner sig hörda och rättvist behandlade under utredningsprocessen.

En utredningsprocess bör klarlägga följande delar:

  1. Den utsattes perspektiv och upplevelser.
  2. Den eller de anklagades perspektiv och upplevelser.
  3. Vittnens perspektiv och upplevelser.
  4. Oberoende bevis såsom brev, e-post, protokoll, inspelningar, bilder eller liknande.

Under utredningsprocessen bör sedan materialet från olika källor vägas samman och granskas källkritiskt.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot