Publicerad: 1 november 2016

Fråga och svar

Arbetstagarnas medverkan

Arbetsmiljölagen och AFS:arna, som föreskrifterna kallas, är riktad till arbetsgivaren. Det finns även krav man kan ställa på arbetstagarna - som att de som att följa säkerhetsrutiner och rapportera tillbud och olyckshändelser oavsett om det handlar om den sociala arbetsmiljön eller den fysiska.

Här är arbetsplatsträffar ofta ett viktigt forum för denna typ av informationsutbyte.

För att förebygga stress är det viktigt att synliggöra de problem som finns. Det kan man göra genom olika enkätmetoder eller genom att skapa en så stor öppenhet på arbetsplatsen att man vågar tala om stressbelastning. Det är ju först när man känner till problemen som man kan åtgärda dem.

Det innebär förstås att en förtroendefull relation mellan chef och medarbetare är viktigt för att tidiga signaler på ohälsa ska kunna fångas upp i ett tidigt skede.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot