Publicerad: 24 november 2017

Fråga och svar

Finns det några lämpliga diskussionspunkter att använda för att följa upp arbetet med att förebygga och hantera mobbning, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier?

Det är viktigt att chefer och arbetsledare fångar upp tidiga signaler på denna typer av beteenden så att det inte eskalerar. Arbetsgivaren ska se till att det finns särskilda rutiner för hur denna typ av beteenden ska hanteras. Detta beteende kan ske i ett fysiskt möte, via ombud, telefon, mail, SMS eller annat socialt medium. Arbetsgivaren är också skyldig att se till att arbetstagarna känner till dessa rutiner. En lämplig tidpunkt att följa upp arbetet med att förebygga och hantera kränkande särbehandling är i samband med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Frågor som kan vara lämpliga att ställa sig för att följa upp att frågor om mobbning, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier:

 • Finns det kunskap hos chefer och medarbetare om vad kränkande särbehandling och diskriminering innebär?
 • Är det tydligt att det inte är accepterat?
 • Har man koll på det som kan orsaka mobbning, kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier?
 • Gör man någonting åt det?
 • Har alla information om vem eller vilka man ska tala med gällande mobbning, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier?
 • Vet dessa i sin tur vad de ska göra och var informationen hamnar?
 • Står det är klart var den utsatte kan få hjälp så snabbt som möjligt?
 • Sker det ensamarbete med brukare, till exempel patienter eller elever, där det tidigare skett incidenter?
 • Finns ett fungerande incidentrapporteringssystem där arbetsgivaren uppmuntrar att man rapporterar hot, våld och sexuella trakasserier?
 • Genomförs utredning och åtgärder efter rapporterade incidenter?
 • Finns det en dialog på arbetsplatsen där arbetsgivaren uppmuntrar och ger stöd till medarbetare att polisanmäla allvarliga formerna av sexuella trakasserier samt hot och våld?

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot