Publicerad: 14 juni 2018

Friskare arbetsplatser

Som ett led i arbetet med färre sjukskrivna presenterade SKL i augusti 2016 tillsammans med arbetsmarknadens parter en avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser i kommuner, landsting och regioner.

Avsiktsförklaring: Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting (PDF, nytt fönster)

I avsiktsförklaringen presenteras åtgärder inom åtta olika områden. Bland åtgärderna finns bland annat att ta fram nya verktyg, utbildningsinsatser, att sprida kunskap om forskning, fördjupade studier och specifika insatser inom olika verksamhetsområden. Detta sker i samarbete med parterna bakom avsiktsförklaringen.

Lägesrapport januari 2018

Enligt avsiktsförklaringen skulle aktiviteter inom samtliga områden vara igång senast den 1 juli 2017. Representanter för SKL och de fackliga parterna har återkommande träffar med socialminister Annika Strandhäll för att ge en lägesrapport utifrån åtgärder och åtaganden i avsiktsförklaringen.

Några av de större åtaganden är nu genomförda, bland annat det nya samverkansavtalet som parterna enades om i oktober 2017, lanseringen av flera verktyg som stöd för arbetsmiljöarbete ute på arbetsplatserna samt att uppbyggnaden av en ny organisation för stöd till lokalt arbete startade den 1 januari 2018.

Styrning och ledning för hållbar hälsa och minskad sjukfrånvaro

Stödpaket till lokal nivå

Stärka chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet

Bättre användning av kvalitetssäkrad företagshälsovård

Ta vara på medarbetarnas engagemang för minskad sjukfrånvaro

Stärkt samverkan och högre kvalitet i rehabiliteringsprocessen

Nya vägar tillbaka från sjukskrivning

Verksamhetsspecifika insatser

Sjukfrånvaron minskar

Sjukfrånvaron i kommunerna sjönk från 7,2 till 7,0 procent och i landstingen från 6,2 till 6,0 procent mellan 2016 och 2017. Sammanställningen visar också att långtidssjukfrånvaron sjunker kraftigt.

Sammanställning 2017: Sjukfrånvaron minskar

Hög sjukfrånvaro är ett problem och i Sverige har den svängt kraftigt över tid. Det finns flera förklaringar till dessa svängningar, bland annat förändrade sjukskrivningsrutiner bland läkarna, förändringar i tillämpningen av försäkringen samt den ökade uppmärksamheten i frågan.

Gemensamt arbete för arbetsmiljö

Ett gemensamt arbete för hållbara arbetsmiljöer har pågått länge, bland annat genom:

  • En årlig satsning på 50 miljoner kronor på arbetsmiljöforskning via AFA Försäkring.
  • Föreningen Suntarbetsliv finns sedan 2013, ägs av parterna och har i uppdrag att samla in kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsrelaterad ohälsa och arbetsskador samt göra denna kunskap enkelt tillgänglig.
  • Nytt samverkansavtal med en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö.

Förslag till regeringen

I samband med att avsiktsförklaringen presenterades, beskrev parterna också tre områden där regeringen behöver vidta åtgärder för att förstärka parternas insatser:

  • Stärka rehabiliteringskedjan och främja arbetsförmågan, bland annat föreslås att Försäkringskassans samordnande roll behöver stärkas för att främja samverkan runt den sjukskrivne och att möjligheterna att delvis återgå i arbete samtidigt med sjukskrivning ska utvecklas.
  • Värna och utveckla företagshälsovården, bland annat att utveckla incitamenten för arbetsgivare att använda sig av företagshälsovården i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
  • Bättre användning av kunskaper genererade från arbetsmiljöinspektioner, bland annat genom att Arbetsmiljöinspektionen får i uppdrag att på ett systematiskt sätt sammanfatta och återföra kunskaper och rekommendationer från genomföra inspektioner till arbetsmarknadens parter.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot