Publicerad: 16 maj 2017

Bättre användning av kvalitetssäkrad företagshälsovård

En kvalitetssäkrad företagshälsovård är ett viktigt stöd för det lokala arbetsmiljöarbetet och kan jobba både förebyggande och rehabiliterande. För att utreda och ge förslag till hur kommuner, landsting och regioner kan använda företagshälsovården mer och bättre, har en partssammansatt expertgrupp tillsatts.

Kostnadseffektiv företagshälsovård

Åtgärd

Tydliggöra för lokal nivå det kostnadseffektiva i att som arbetsgivare tillhandahålla en kvalitetssäkrad företagshälsovård med särskilt fokus på förebyggande åtgärder och därigenom verka för att samtliga arbetsgivare nyttjar företagshälsovården i ett förebyggande syfte.

Status

Expertgruppen utreder hur det kan göras tydligare för arbetsgivare att en kvalitetssäkrad företagshälsovård kan vara kostnadseffektiv.

Förekomst av företagshälsovård

Åtgärd

Utreda i vilken omfattning de lokala arbetsgivarna efterföljer arbetsmiljölagens krav på förekomst av företagshälsovård.

Status

En tillsatt partssammansatt expertgrupp kartlägger detta.

Uppdatering av verktyg

Åtgärd

Uppdatera och nylansera det partsgemensamma verktyget FAS Stöd för upphandling av företagshälsovård.

Status

Gruppen uppdaterar verktyget FAS Stöd för upphandling av företagshälsovård. Uppdateringen beräknas vara klar hösten 2017.

Utvecklingsarbete

Åtgärd

Inleda ett utvecklingsarbete för kommuner och landsting i syfte att utveckla verksamhet, samverkan och dialog mellan arbetsgivare och företagshälsovården.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot