Publicerad: 5 december 2017

Bättre användning av kvalitetssäkrad företagshälsovård

En kvalitetssäkrad företagshälsovård är ett viktigt stöd för det lokala arbetsmiljöarbetet och kan jobba både förebyggande och rehabiliterande. För att utreda och ge förslag till hur kommuner, landsting och regioner kan använda företagshälsovården mer och bättre, har en partssammansatt expertgrupp tillsatts.

Kostnadseffektiv företagshälsovård

Åtgärd

Tydliggöra för lokal nivå det kostnadseffektiva i att som arbetsgivare tillhandahålla en kvalitetssäkrad företagshälsovård med särskilt fokus på förebyggande åtgärder och därigenom verka för att samtliga arbetsgivare nyttjar företagshälsovården i ett förebyggande syfte.

Status

Expertgruppen utreder hur parterna kan bli tydligare i det kostnadseffektiva att som arbetsgivare tillhandahålla en kvalitetssäkrad företagshälsovård. Arbetet inväntar utvecklingen av andra projekt inom ramen för avsiktsförklaringen samt ett tydligare uppdrag från Arbetsmiljörådet för kommuner och landsting (AMR).

Förekomst av företagshälsovård

Åtgärd

Utreda i vilken omfattning de lokala arbetsgivarna efterföljer arbetsmiljölagens krav på förekomst av företagshälsovård.

Status

En tillsatt partssammansatt expertgrupp kartlägger detta. Arbetet inväntar utvecklingen av andra projekt inom ramen för avsiktsförklaringen samt ett tydligare uppdrag från Arbetsmiljörådet för kommuner och landsting (AMR).

Uppdatering av verktyg

Åtgärd

Uppdatera och nylansera det partsgemensamma verktyget FAS Stöd för upphandling av företagshälsovård.

Status

En partssammansatt expertgrupp har uppdaterat verktyget FAS Stöd för upphandling av företagshälsovård. Lansering sker i början av 2018. Gruppen har också i uppgift att lyfta fram goda exempel på samarbete mellan arbetsgivare och företagshälsovård, där man lyckats arbeta förebyggande och där det bidragit till en sänkning eller stabilisering av sjukfrånvaro och personalomsättning på en låg nivå.

Utvecklingsarbete

Åtgärd

Inleda ett utvecklingsarbete för kommuner och landsting i syfte att utveckla verksamhet, samverkan och dialog mellan arbetsgivare och företagshälsovården.

Status

Arbetet med denna del inväntar utvecklingen av andra projekt inom ramen för avsiktsförklaringen samt ett tydligare uppdrag från Arbetsmiljörådet för kommuner och landsting (AMR).

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot