Publicerad: 6 november 2018

Styrning och ledning för hållbar hälsa och minskad sjukfrånvaro

Forskningen visar att organisationer med låg sjukfrånvaro bland annat kännetecknas av ett närvarande, tillitsfullt och engagerande ledarskap. Här finns en respekt för medarbetarnas kompetens och perspektiv och cheferna har förmåga att forma en god och hållbar arbetsmiljö.

Det handlar också om rätt förutsättningar för cheferna att utöva ett sådant ledarskap, till exempel antalet medarbetare per chef.

Kostnaderna för sjukfrånvaron behöver finnas med i ekonomiska överväganden vid politiska beslut och det är därför viktigt att sådana kostnader redovisas liksom vinsterna med ett bra arbetsmiljöarbete och goda organisatoriska förutsättningar.

Kostnaderna del i styrning och uppföljning

Åtgärd

Initiera ett utvecklingsarbete om hur kostnader för sjukfrånvaro bättre kan inkluderas i den ekonomiska styrningen och uppföljningen i kommuner och landsting.

Status

En partssammansatt expertgrupp har tagit fram ett förslag på hur kostnaderna för sjukfrånvaro bättre kan inkluderas i den ekonomiska styrningen och uppföljningen i kommuner och landsting. Förslaget har överlämnats till Suntarbetsliv med förfrågan om att utveckla verktyg.

Använda hälso-/arbetsmiljöbokslut

Åtgärd

Främja ökad användning av hälso-/arbetsmiljöbokslut där kända arbetsmiljörisker analyseras, exempelvis genom att sprida modeller för detta.

Status

Suntarbetsliv har fått i uppdrag att sammanfatta forskningen om hur investeringar i förebyggande arbetsmiljöarbete kan utvärderas ekonomiskt, belysa vilka metoder som används för detta samt hur kommuner och landsting arbetar med denna fråga.

Utbildning för förtroendevalda

Åtgärd

Rikta utbildnings- och informationsinsatser om risk- och friskfakorer i arbetsmiljön till politiska ledningar i kommuner och landsting, där AMR sätter mål och följer upp genomförda utbildningsinsatser.

Status

En utbildning om arbetsmiljöansvar för förtroendevalda har tagits fram och finns tillgänglig på SKL:s webb.

Utbildningspaket förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

Förbättra chefers organisatoriska förutsättningar

Åtgärd

Sprida forskning och verksamhetsexempel på hur man kan förbättra chefers organisatoriska förutsättningar att utöva sitt ledarskap, bland annat om vad som är ett rimligt antal medarbetare och att det finns en rimlig balans för medarbetarna mellan krav, resurser och stöd i arbetet.

Status

Ett verktyg som bygger på kunskaperna från Chefiosprojektet (forskning om chefer i offentlig sektor) vid Göteborgs universitet har tagits fram av Suntarbetsliv. "Chefoskopet" lanserades den 17 januari 2018 och är ett verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Det är tänkt att användas bland annat i ledningsgrupper.

Chefoskopet

Informationsansvarig

  • Caroline Olsson
    SektionschefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot