Publicerad: 6 februari 2018

Kostnaderna del i styrning och uppföljning

Åtgärd

Initiera ett utvecklingsarbete om hur kostnader för sjukfrånvaro bättre kan inkluderas i den ekonomiska styrningen och uppföljningen i kommuner och landsting.

Status

En partssammansatt expertgrupp har tagit fram ett förslag på hur kostnaderna för sjukfrånvaro bättre kan inkluderas i den ekonomiska styrningen och uppföljningen i kommuner och landsting. Förslaget har överlämnats till Suntarbetslivs styrelse med förfrågan om att utveckla verktyg. Styrelsen har tagit emot förfrågan men avvaktar beslut till dess det finns en helhetsbild av samtliga förslag för åtaganden i avsiktsförklaringen.

Suntarbetsliv har fått i uppdrag att sammanfatta forskningen om hur investeringar i förebyggande arbetsmiljöarbete kan utvärderas ekonomiskt, belysa vilka metoder som används för detta samt hur kommuner och landsting arbetar med denna fråga.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot