Publicerad: 5 september 2019

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att undersöka arbetsmiljön, genomföra de åtgärder som krävs för att minska eller ta bort risker och att sedan följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete SAM (AFS 2001:1) beskriver hur arbetsgivaren på ett strukturerat sätt ska arbeta för en bättre arbetsmiljö och förebygga olyckor och ohälsa. Reglerna gäller för samtliga arbetsgivare och arbetsplatser.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

En naturlig del i verksamheten

För ett framgångsrikt systematiskt arbetsmiljöarbete behöver aktiviteter i SAM samordnas med andra aktiviteter i verksamhetens styrning och förbättringsarbete, då kan risker och brister löpande synliggöras och åtgärdas.

Därför är det även viktigt att fördelningen av arbetsmiljöuppgifter är tydlig, samt att arbetsmiljöfrågorna finns med vid arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och i andra sammanhang. Handlingsplaner, riskbedömningar och instruktioner för allvarliga risker ska dokumenteras skriftligt.

Fördelar med att jobba med SAM

Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan risker och brister upptäckas innan det inträffar olyckor eller någon drabbas av ohälsa. Ett väl fungerande SAM leder också till ökad trivsel, kreativitet och produktivitet. SAM är grunden i arbetet med att skapa ett hållbart arbetsliv.

För att detta ska göras på ett effektivt sätt ställer föreskriften SAM (AFS 2001:1) krav på:

De centrala aktiviteterna illustreras ofta som ett hjul, som symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter.
  • att arbetsmiljöarbetet drivs i samverkan med arbetstagare/skyddsombud
  • att det finns kunskaper för arbetsmiljöarbetet
  • att det är tydligt vem som ska göra vad
  • att det finns rutiner, i förväg bestämda tillvägagångssätt som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas
  • att det SAM årligen följs upp

Alla delarna hänger ihop och varje del behövs. De centrala aktiviteterna illustreras ofta som ett hjul, som symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter.

De centrala delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot