Publicerad: 24 januari 2019

En arbetstagare som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har ifrån uppsägningsbeskedet och till och med 9 månader från det att anställningen upphört, företrädesrätt.

Företrädesrätten gäller på samma ort och inom samma förvaltningsområde där arbetstagaren senast arbetade, till lediga befattningar där kvalifikationskraven i huvudsak överensstämmer med kraven i arbetstagarens senaste anställning hos arbetsgivaren.

Företrädesrätt gäller även arbetstagare som varit tidsbegränsat anställda hos arbetsgivaren, förutsatt att arbetstagaren varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren. Arbetstagaren ska anmäla till arbetsgivaren att han/hon önskar företrädesrätt till återanställning.

Allmänt om företrädesrätt till återanställning

  • En arbetstagare förlorar sin företrädesrätt om arbetstagaren avvisar ett skäligt erbjudande om återanställning.
  • För att en arbetstagare ska ha företrädesrätt till återanställning krävs att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den anställning som avses.
  • Om det finns flera arbetstagare med företrädesrätt går arbetstagare med längre anställningstid hos arbetsgivaren före den som har kortast anställningstid.
  • Provanställning, tidsbegränsad anställning på grund av hel ålderspension eller som förvaltningschef eller motsvarande funktion samt legitimationsgrundande anställning ger inte företrädesrätt till återanställning.
  • Företrädesrätt till återanställning gäller inte till arbete som måste disponeras för omplacering eller tas i anspråk på grund av förflyttning eller högre sysselsättningsgrad samt vikariat som vid vikariatets början bedöms vara högst 14 kalenderdagar.
  • Arbetstagaren måste skriftligen begära företrädesrätt inom en månad efter anställningens slut.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot