Publicerad: 20 februari 2019

Uppsägning på grund av arbetsbrist eller organisatoriska skäl

En uppsägning som inte hänför sig till arbetstagaren personligen räknas i lagen till begreppet arbetsbrist.

Vanligen uppkommer arbetsbrist vid driftsinskränkningar eller vid omorganisation av verksamheten som kan leda till att en arbetstagare inte längre behövs. Arbetsbrist kan också uppstå genom att arbetsgivaren beslutar att inte längre anslå medel till en verksamhet eller utföra andra verksamhetsförändringar.

Turordning

Om arbetsbristen medför att en eller flera arbetstagare kommer att sägas upp gäller att det ska ske i turordning. Turordningsregler gäller enligt 22 § LAS och grundprincipen är att den som har kortast anställningstid ska sägas upp först. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde.

Turordningsreglerna innebär att det inte nödvändigtvis är den arbetstagare vars arbete berörs av arbetsbristen som ska sägas upp. Arbetstagaren måste då omplaceras för att få fortsatt arbete. En förutsättning för omplacering är att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet, det innebär att den anställde ska vara kompetent för de arbetsuppgifter som arbetstagaren med kortare tid på turordningslistan utför. Det innebär att den anställde ska uppfylla såväl de praktiska som de teoretiska minimikraven som gäller vid nyanställning.

Begrepp vid turordning

Driftsenhet

Driftsenhet, byggnad eller bebyggelse inom inhägnat område. Till exempel kommunhus, skola eller sjukhus. Om arbetstagarorganisationen begär ska en gemensam turordning upprättas för högst tre driftsenheter inom förvaltningens verksamhetsområde på orten.

Ort

Ort, befolkningsmässig koncentration, tätort.

Kollektivavtalsområde

Kollektivavtalsområde saknar (förutom för arbetstagarorganisationerna i Lärarnas samverkansråd) betydelse vid turordningshanteringen. Turordningen sker utifrån grupper av arbetstagare som har befattningar med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter oavsett facklig tillhörighet.

Blanketter och mallar

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot