Publicerad: 5 december 2017

Diskriminering

Förenklat kan man säga att diskriminering utgör olika behandling av lika fall. Diskrimineringslagstiftningen syftar till att motverka faktiskt negativ särbehandling på osakliga grunder.

Avgörande för om diskriminering skett är effekten för den enskilde, det vill säga någon avsikt att diskriminera behöver inte finnas, det kan bero på slarv, eller till och med missriktad omtänksamhet, avsikten är egentligen ointressant. Om man kan påvisa att det funnits ett direkt syfte att diskriminera kan det betraktas som en försvårande omständighet vilket vid en prövning kan leda till särskilt högt diskrimineringsersättning.

Lagstiftaren har identifierat grupper som anses ha ett särskilt skyddsbehov i jämförelse med en referensgrupp.

Sju diskrimineringsgrunder

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Direkt eller indirekt diskriminering

En arbetsgivare får inte missgynna någon som:

 • Är arbetstagare.
 • Gör en förfrågan om eller söker arbete.
 • Söker eller fullgör praktik.
 • Står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.

Direkt diskriminering är att behandla någon sämre än hur arbetsgivaren behandlar eller skulle behandla en person som inte tillhör någon av de skyddade kategorierna i en jämförbar situation, om inte arbetsgivaren kan visa att missgynnandet saknar samband med att personen tillhör någon av de skyddade kategorierna. Direkt diskriminering förutsätter ett direkt samband mellan diskrimineringsgrunden och den missgynnande effekten för den enskilde.

Indirekt diskriminering är att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar personer som tillhör de skyddade kategorierna, till exempel genom att ställa upp ett krav på fullgjord militärtjänstgöring. Att tillämpa sådana kriterier utgör indirekt diskriminering såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av ett berättigat mål och medlen är nödvändiga för att uppnå målet.

Positiv särbehandling

Positiv särbehandling kan endast användas som ett led i ett planmässigt jämställdhetsarbete för att rekrytera av underrepresenterat kön.

Förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning

Anställningsform och sysselsättningsgrad får inte påverka anställningsvillkorens utformning.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot