Publicerad: 5 december 2017

Aktiva åtgärder diskriminering

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Det innebär ett förebyggande och främjande arbete genom att

  1. Undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
  2. Analysera orsaker till upptäckta hinder och risker,
  3. Vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
  4. Följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3

Arbetet ska genomföras löpande. Arbetsgivare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder. Utbildningsanordnare ska varje år skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder.

Utformningen av de konkreta åtgärderna ska utformas i samverkan med arbetstagare respektive studenter, elever och barn.

Omfattning av arbetet med aktiva åtgärder

  • För arbetsgivare ska arbetet med aktiva åtgärder omfatta: arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.
  • För utbildningsanordnare är det följande områden som arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta: antagnings- och rekryteringsförfarande, undervisningsformer och organisering av utbildningen, examinationer och bedömningar av studenternas prestationer, studiemiljö och möjligheter att förena studier med föräldraskap.
  • Både arbetsgivare och utbildningsanordnare ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Lönekartläggning

Arbetsgivare ska varje år genomföra en lönekartläggning och analysera om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Osakliga löneskillnader ska åtgärdas

Analysen ska avse

  • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika (lika grupp)
  • grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar vara kvinnodominerat och en grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat (likvärdiga grupper)
  • grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat med en grupp med arbetstagare som utför arbete som inte är eller anses vara kvinnodominerat men ger högre lön trots att kraven i arbetet bedömts vara lägre (högre värderad grupp men med lägre lön)Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot