Publicerad: 14 augusti 2014
Prenumerera på Arbetsrätt, lagar

Aktiva åtgärderdiskriminering

Arbetsgivaren ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Det innebär att arbetsgivaren

  • kan vara skyldig att vidta åtgärder för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
  • Ska förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med arbetstagarens kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
  • Ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar.

Särskilt om aktiva åtgärder inom jämställdhetsområdet

  • Jämställdhetsplan – Arbetsgivaren ska var tredje år upprätta en jämställdhetsplan
  • Lönekartläggning – Arbetsgivare med mer än 25 personer anställda ska kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män var tredje år.
  • Handlingsplan för jämställda löner – med utgångspunkt i kartläggningen och analysen ska arbetsgivaren upprätta en handlingsplan för jämställda löner. Osakliga löneskillnader ska rättas till inom tre år.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot