Publicerad: 8 december 2017

Förhandlingar enligt MBL

Rätten till förhandlingar på den svenska arbetsmarknaden grundar sig på medbestämmandelagens regler i MBL. De fackliga organisationernas rätt till insyn och medinflytande i verksamheten är tydligt reglerad i lag och domstolspraxis.

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet (PDF, nytt fönster)

Allmän förhandlingsskyldighet

Principen för den allmänna förhandlingsskyldigheten enligt 10 § MBL är att en part är skyldig att ställa upp till förhandling när motparten begär det.

Förhandling enligt 11-14 §§ MBL

Reglerna om förhandlingsskyldighet enligt 11-14 §§  innebär att arbetstagarorganisationerna har medinflytande i frågor som arbetsgivaren beslutar om.

Medinflytande innebär att arbetsgivaren måste avvakta med sitt beslut tills förhandlingar genomförts med arbetstagarorganisationen. Förhandlingen ska genomföras i så god tid och på så tidigt stadium i beslutsprocessen att arbetstagarorganisationerna har en reell möjlighet att påverka beslutsunderlaget. Det är vidare viktigt att förhandlingen sker på rätt nivå i organisationen. Den ska ske där beslutet kommer att tas.

Mer information om förhandling enligt 11-14 §§ MBL

Entreprenadförhandlingar och facklig vetorätt, 38-39 §§ MBL

Arbetsgivaren har en särskild form av primär förhandlingsskyldighet enligt 38 § MBL innan beslut fattas om att anlita någon som inte är anställd hos arbetsgivaren.

Det finns undantag för när förhandlingsskyldighet enligt 38 § MBL inte föreligger.

  • Om arbetet är av kortvarig och tillfällig natur eller kräver särskild sakkunskap och det inte är fråga om att anlita uthyrd arbetskraft enligt lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft.
  • Om den tilltänkta åtgärden väsentligen motsvarar en åtgärd som har godtagits av arbetstagarorganisationen.

Mer information om entreprenadförhandlingar och facklig vetorätt, 38-39 §§ MBL

Informationsskyldigheten - 19 § MBL

En viktig förutsättning för arbetstagarorganisationernas möjligheter att följa med i arbetsgivarens resonemang är arbetsgivarens informationsskyldighet. Enligt 19 § MBL är arbetsgivaren skyldig att fortlöpande hålla arbetstagarorganisationerna informerade om hur verksamheten utvecklas och riktlinjerna för personalpolitiken.

Arbetstagarorganisationernas rätt till information säkerställer deras möjligheter att tillvarata deras egna och sina medlemmars intressen och rättigheter utifrån möjligheterna till medinflytande.

Allmänt om förhandlingar

  • Vid lokal förhandling ska den förhandlingsskyldige ställa upp till förhandling inom två veckor efter det att den andra parten påkallat förhandling. Parterna kan dock komma överens om att skjuta på förhandlingen till ett senare tillfälle.
  • Den part som vill förhandla skall göra en framställning till motparten om detta. Om motparten begär det ska förhandlingsframställnigen vara skriftlig och ange den fråga man vill förhandla om (16 § MBL)
  • Förhandling ska alltid avslutas vid en angiven tidpunkt som framgår av protokollet, till exempel ”förhandlingen avslutas 2014-05-02”

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot