Publicerad: 19 februari 2019

Förhandling enligt 11-14 §§ MBL

Reglerna om förhandlingsskyldighet enligt 11-14 §§  innebär att arbetstagarorganisationerna har medinflytande i frågor som arbetsgivaren beslutar om.

Medinflytande att arbetsgivaren måste avvakta med sitt beslut tills förhandlingar genomförts med arbetstagarorganisationen. Förhandlingen ska genomföras i så god tid och på så tidigt stadium i beslutsprocessen att arbetstagarorganisationerna har en reell möjlighet att påverka beslutsunderlaget. Det är vidare viktigt att förhandlingen sker på rätt nivå i organisationen. Den ska ske där beslutet kommer att tas.

Arbetsgivaren har att iaktta reglerna om med­inflytande under skadeståndsansvar (54, 55 §§ MBL). Av praxis framgår att Arbetsdomstolen ser allvar­ligt på brott mot MBL.

Förhandling som ska ske på arbetsgivarens initiativ kallas primär förhandlingsskyldighet.

11 § MBL – förhandlingar med organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren

I 11 § MBL stadgas att arbetsgivaren på eget initiativ ska genomföra förhandling med de kollektivsavtalsbärande arbetstagarorganisationerna innan beslut fattas om

  • viktigare förändring av verksamheten,
  • viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållanden för arbetstagare som tillhör organisationen.

13 § MBL –förhandlingar med organisation utan kollektivavtal med arbetsgivaren

Arbetsgivaren har enligt 13 § MBL även en förhandlingsskyldighet gentemot arbetstagarorganisation utan kollektivavtal. Denna skyldighet föreligger innan arbetsgivaren fattar beslut som särskilt angår arbets- eller anställningsförhållande för medlem i en organisation med vilken arbetsgivaren inte har kollektivavtal.

14 § MBL- Förhandling i två steg

För det fall en förhandling enligt 11 § MBL avslutas utan att parterna kommer överens kan arbetstagarorganisationen begära förhandling på central nivå. Arbetsgivaren ska i dessa fall förhandla ärendet ytterligare en gång med den centrala arbetstagarorganisationen. Det innebär att arbetsgivaren inte kan fatta beslut i det aktuella ärendet förrän den centrala förhandlingen genomförts

Cirkulär 09:32 - AD 2009 nr 33 Tolkning av AB § 4 mom. 2 om arbetsgivares förhandlingsskyldighet innan beslut fattas om provanställning av arbetstagare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot