Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Vem ska betala för lärarna som blir mentor för nyutexaminerade? Staten eller kommunen?

Ansvaret för att genomföra och bekosta de olika delarna i reformen åligger skolhuvudmännen. För hela reformen med legitimation för lärare/förskollärare och som ersättning för tillkommande uppgifter för skolhuvudmännen, tillskjuter staten

256 miljoner kronor i det generella statsbidraget (anslaget för kommunalekonomisk utjämning) med helårseffekt från och med 2013.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot