Publicerad: 7 december 2017

Frågor och svar konvertering och företrädesrätt

En obehörig lärare anställs som vikarie och blir kort därefter behörig inom de ämnen anställningen avser. Övergår då vikariatsanställningen till en tillsvidareanställning med stöd av 5§ LAS?

Nej, anställningsavtalet ändras inte för att arbetstagaren blivit behörig i de ämnen han/hon undervisar. Konvertering ska ske när läraren är behörig om arbetstagaren varit anställd som vikarie hos arbetsgivaren mer än 2 år under en femårsperiod, arbetstagaren får tillgodoräkna sig samtliga vikariatsdagar för pågående anställning.

En obehörig lärare som anställts för begränsad tid i enlighet med Skollagen får sin examen under anställningstiden och blir behörig inom de ämnen anställningen avser. När den tidsbegränsade anställningen löper ut påstår arbetstagaren att han har företrädesrätt till återanställning enligt 25 § LAS. Stämmer det?

Nej, arbetstagaren har inte kvalificerat sig för företrädesrätt till återanställning enligt 25§ LAS. Av bilaga M till allmänna bestämmelser, punkt 5 a) framgår att visstidsanställning som obehörig lärare inte ger företräde enligt 25§ LAS till återanställning. Den senaste anställningen, en termin, under vilken läraren blev behörig får tillgodoräknas och räknas i detta sammanhang som 6 månader, bilaga M till AB punkt 5 b).

En arbetstagare som varit säsongsanställd i mer än 12 månader under 3 år, ska denne ha besked enligt 15 § 1 st. eller 15 § 2 st. LAS om att anställningen inte kommer att fortsätta?

Om en säsongsanställd arbetstagare uppfyller kravet på 12 månaders anställning under de senaste tre åren har en arbetstagare rätt till besked 15§ första stycke. Vid beräkning av kvalifikationstid enligt 15 § ska denna uteslutande ha bestått av tidsbegränsad anställning enligt 5§ LAS.

Spelar det någon roll i förhållande till personens eventuella företrädesrätt enligt vilket stycke beskedet lämnas?

Förutsatt att beskedet lämnas på grund av arbetsbrist och den anställde uppfyller kvalifikationskraven enligt 15§ första stycket LAS börjar således företrädesrätten enligt 25 § LAS att löpa tidigare.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot