Publicerad: 3 mars 2017

Frågor och svar registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

Med anledning av de frågor som kommer till SKL om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg lämnas följande information.

Enligt skollagen är arbetsgivaren skyldig att begära att den som erbjuds anställ­ning inom förskoleverk­samhet, skola och skolbarnsomsorg lämnar utdrag ur belast­ningsregistret. Den som inte lämnat ett registerutdrag får inte anställas. Lagen gäller även uppdragstagare m.fl., lärar­studenter och vissa vuxen­studerande samt deltagande i arbetsmarknadspolitiska program.

Cirkulär 2000:136 (öppnas i nytt fönster)

Cirkulär 08:26 (öppnas i nytt fönster)

Motsvarande skyldighet finns vid nyanställning av arbetstagare vid hem för vård och boende för unga, HVB-hem. Se SKL:s cirkulär 07:32.

Cirkulär 07:32 (öppnas i nytt fönster)

Lagarna är uttömmande och arbetsgivaren är inte skyldig att utföra registerkontroll annat än i de fall som finns angivna enligt lag.

Belastningsregisterutdrag i övrigt

Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn (öppnas i nytt fönster)

Arbetsgivaren kan i dag begära registerutdrag även för andra arbetstagare än de som finns angivna i lag. Det är integritetskänsliga uppgifter, och arbetsgivare bör därför överväga nyttan med åtgärden för andra verksamheter än de som regleras i lag, i förhållande till skyddet för den enskilde arbetssökandens personliga integritet.

Betänkande av Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48)

Med anledning av att arbetsgivare inom både privat och offentlig verksamhet, i allt större utsträckning begär att en arbetssökande ska beställa ett utdrag ur belastningsregi­stret och visa upp det för arbetsgivaren i samband med anställning, har utredningen om registerutdrag i arbetslivet föreslagit att det genom en ny lag, ”lag om förbud mot registerkontroll i arbetslivet”, ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att en arbetssökande ska visa upp eller överlämna ­ett utdrag ur belastningsregistret. Utredningen har inte funnit tillräckliga skäl för att föreslå några undantag från förbudet avseende arbetsgivare som idag inte har rätt att få ta del av arbetssökandes uppgifter ur belastningsregistret.

Förslagen i utredningens betänkande Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48), har skickats på remiss till bland annat arbetsmarknadsparter för synpunkter.

Frågan har även tidigare utretts i SOU 2009:44, men har hittills inte lett till lagstiftning.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot