Publicerad: 8 december 2017

Diskrimineringslagen

Motverka diskriminering, främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot