Publicerad: 23 januari 2019

Råd och stöd i arbetsrättsliga domstolsprocesser, tingsrätt

SKL:s arbetsrättsjurister kan företräda sina medlemmar samt arbetsgivarförbundet Sobona som ombud i rättegång vid tingsrätten.

Arbetsrättsjuristernas arbete som ombud ingår inte i medlemsavgiften utan debiteras särskilt. Ombudskostnaden är för närvarande 1 900 kronor per timme, exklusive moms. Därutöver debiteras för resa och logi.

När arbetsgivaren blir instämd till tingsrätten i ett arbetsrättsligt mål företräds arbetstagaren inte av en facklig organisation. Arbetstagaren kan företräda sig själv eller anlita ett ombud, till exempel en advokat eller en juridisk byrå.

 1. Kommun/landsting/region får en stämning från tingsrätten med posten. Stämningen och arbetstagarens ansökan om stämning skickas till arbetsgivaren tillsammans med ett delgivningskvitto.
 2. Kontakta SKL om ni vill ha SKL:s arbetsrättsjurister som ombud. E-post: info@skl.se, telefon: 08-452 70 00.
 3. SKL ger snabbt besked om arbetsrättsjuristerna kan ta sig an målet som ombud för arbetsgivaren eller inte.
 4. Skriva under delgivningskvittot. Här bör noteras att endast den som är behörig att företräda arbetsgivaren i domstol enligt arbetsgivarens delegationsordning är behörig att underteckna delgivningskvittot! Delgivningskvittot skickas tillbaka till domstolen.
 5. Kort tid för svaromål 2 - 3 veckor från delgivning. Arbetsgivaren bör kontrollera datum för när svaromål ska lämnas till domstol.

  Skicka samtidigt kopia av alla handlingar från domstolen (stämning och övriga handlingar) omgående per e-post till info@skl.se.
 6. Besked från SKL om ombud. När SKL lämnat besked om vem som blir ombud i målet kommer en rättegångsfullmakt att skickas till arbetsgivaren för underskrift.
 7. Rättegångsfullmakt. Endast den som är behörig företrädare enligt kommunen/landstinget/regionens delegationsordning kan underteckna fullmakten.
 8. Kontaktperson hos er. Arbetsgivaren behöver utse en kontaktperson som har uppdrag att hålla i kontakterna lokalt samt bistå med och ansvara för att det material som behövs i tvisten inhämtas med mera.
 9. Svaromål skickas in till Arbetsdomstolen. Ombudet ansvarar för att svaromål ges in till Arbetsdomstolen i tid.
 10. Datum bestäms för muntlig förberedelse. Arbetsdomstolen bestämmer, i samråd med parterna, datum för det första förberedande sammanträdet i domstol.
 11. Handläggningen fortsätter i Arbetsdomstolen. Skriftväxling.
 12. Muntlig förberedelse. Förberedande sammanträde i domstolen. Vid sammanträdet, den muntliga förberedelsen, är förutom ombudet även en företrädare för arbetsgivaren närvarande. Arbetsdomstolen går igenom målet och de frågeställningar som kvarstår samt vilken bevisning respektive part avser åberopa.
 13. Fråga om förlikning? Vid den muntliga förberedelsen kommer Arbetsdomstolen alltid att fråga parterna om det finns möjlighet att försöka komma överens/förlikas, med eller utan rättens hjälp.
 14. Datum bestäms för huvudförhandling. Om förlikning inte uppnås kommer målet att sättas ut till huvudförhandling.
 15. Huvudförhandling. Det är då parterna för fram sin sak inför domstolen, vittnen kallas och vittnesförhör genomförs i domstolen. Kan omfatta en eller flera dagar i domstolen, beroende på hur mycket bevisning det är och hur omfattande målet är.
 16. Dom. Dom meddelas normalt sett cirka fem-åtta veckor efter huvudförhandlingen.
 17. Överklaga domen i AD är inte möjligt. Arbetsdomstolen är högsta instans såvitt gäller arbetsrättsliga mål. Detta innebär att ett mål som avgjorts av Arbetsdomstolen inte kan överklagas utan vinner laga kraft direkt. Målet i domstol är därmed klart. Domen, det vill säga resultatet ska tas om hand.
 18. Rättegångskostnader. Huvudregeln är att förlorande part ska betala (sina egna och) motpartens rättegångskostnader.
 19. Fakturering. SKL fakturerar medlem för de kostnader SKL haft för ombudet, resor m.m.
 20. Frågor om domstolsärenden i arbetsrättsliga tvister kan ställas till SKL via e-post info@skl.se eller per telefon 08-452 70 00.

Ordlista domstolsärenden

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot