Publicerad: 18 april 2018

Rehabiliteringsansvar

När en sjuk arbetstagare inte kan fullgöra sina skyldigheter i anställningsavtalet utgör det inte saklig grund för uppsägning. Istället aktualiseras arbetsgivarens långtgående rehabiliteringsansvar.

En sjuk arbetstagare kan på så sätt anses ha ett förstärkt anställningsskydd. Först när arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och det kan konstateras att arbetstagaren har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga och inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren föreligger saklig grund för uppsägning. Detta innebär arbetsgivaren även ska gjort en noggrann omplaceringsutredning.

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, arbetslivsinriktad, yrkesinriktad och social art. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen handlar om åtgärder på och i nära anslutning till arbetsplatsen och syftar till att den arbetstagare som är drabbad av en skada eller sjukdom ska återfå eller behålla sin arbetsförmåga och återgå i arbete. Ansvaret omfattar alla sjukfall, även de där arbetsplatsen inte är den direkta orsaken till sjukfrånvaron. Arbetsgivarens ansvar rör den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Allmänt om rehabilitering

  • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar uppstår när arbetstagaren blir sjuk.
  • Arbetsgivaren ska kräva läkarintyg efter sju kalenderdagar.
  • Kontakta företagshälsovården vid föreliggande rehabiliteringsbehov.
  • Håll regelbundna rehabiliteringsmöten där arbetstagaren kan representeras också av sin arbetstagarorganisation.
  • En arbetsförmågebedömning krävs för bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga, ett läkarintyg räcker inte som underlag.
  • Om arbetstagaren utan godtagbara skäl inte medverkar i sin rehabilitering eller avbryter rehabiliteringen i förtid anses rehabiliteringen vara avslutad. Arbetsgivaren ska dock först försöka undersöka varför arbetstagaren uteblir ifrån möten eller liknande.

Rehabiliteringsplan för återgång i arbete

Från och med 1 juli 2018 införs en ny skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete. Planen gäller för de arbetstagare som varit frånvarande i 30 dagar på grund av arbetsoförmåga och som kan antas vara frånvarande från arbetet mer än 60 dagar.

I en längre intervju berättar Tina Eriksson, förhandlare och Katarina Bergström, arbetsrättsjurist bland annat om vad den nya bestämmelsen innebär, vad arbetsgivaren behöver göra innan den 1 juli och hur man ska agera om man saknar medicinska underlag för att göra en bedömning.

Läs vidare

Blanketter och mallar

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot