Publicerad: 2 oktober 2018

Förtroendevaldas arbetsgivaransvar, mångfald

Det finns mycket att vinna på ett aktivt mångfaldsarbete. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv leder ökad mångfald till högre sysselsättning och tillväxt. Integration i arbetslivet - enligt alla tänkbara mångfaldskriterier - är helt enkelt lönsamt.

För arbetsgivaren är mångfald en framgångsfaktor för en hållbar och effektiv kompetensförsörjning. För att klara rekryteringsutmaningen finns inget annat alternativ än att fokusera på medarbetarnas kompetens - oavsett deras kön, etnicitet, religion, eventuella funktionshinder eller andra inre och yttre egenskaper och attribut.

Tillgängligt arbetsliv

Som stora arbetsgivare har kommuner och landsting dessutom ett särskilt ansvar att skapa möjligheter för personer med olika förutsättningar att finna en plats i arbetslivet. Alla människor har en värdefull arbetsförmåga, och det är därför viktigt att arbetslivet är tillgängligt för alla. Att så många medborgare som möjligt i ett samhälle har ett arbete är inte bara en viktig hälsofaktor för individen - utan är även ett mått på samhällets välfärdsnivå i stort.

Mångfald genom systematiskt arbete

I lagstiftningen hanteras mångfald inom diskrimineringslagen. Lagen förbjuder diskriminering på grund av:

 • Kön,
 • könsidentitet eller könsuttryck,
 • etnisk tillhörighet,
 • religion eller annan trosuppfattning,
 • funktionsnedsättning,
 • sexuell läggning,
 • samt ålder.

För att åstadkomma en ökad mångfald räcker sällan enbart ett positivt förhållningssätt. Mångfaldsarbete måste följas av konkreta åtaganden, vilket sker bäst genom ett samlat och systematiskt arbete med tydliga mål.

För att mångfaldssatsningar ska få genomslag inom en kommun, en region eller ett landsting är det viktigt att uppdraget kommer från politiken. När uppdraget väl finns, måste varje enskild nämnd följa upp det som görs inom de förvaltningar som nämnden leder. Arbetet handlar om att skapa en arbetsorganisation där olikheter ses som en tillgång till verksamheten och där varje individ respekteras för den han eller hon är.

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

 • Anders Barane
  Utredare
 • Christin Granberg-Norberg
  UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot