Organisationer inom sociala dialogen

SKL deltar i den sociala dialogen genom medlemskap och aktivt deltagande i CEEP som är den tongivande europeiska arbetsgivarorganisationen för offentliga arbetsgivare. SKL deltar också i den sociala dialogen på sektorsnivå och branschnivå.

Inom den sociala dialogen träffas representanter för arbetsgivarna och de fackliga företrädarna. De förhandlar om och överlägger i frågor som omfattar alla sektorer och branscher inom EU. Ibland deltar också representanter för EU-kommisionen i dialogen.  

Representanter för arbetsgivarna är CEEP, organisationen för offentliga arbetsgivare, och BusinessEurope, arbetsgivarorganisation för privata arbetsgivare på EU-nivå. ETUC, på svenska kallad Europafacket, EFS (Europeisk facklig samverkan), företräder de fackliga organisationerna.

Social dialog på sektorsövergripande nivå

CEEP - European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services

CEEP är en europeisk arbetsgivarorganisation för offentliga arbetsgivare i stat, kommuner, landsting, regioner och offentliga företag. CEEP företräder offentliga arbetsgivare i EU med över 17 miljoner anställda.

Övriga arbetsmarknadsparter som deltar i denna dialog är Business Europe (privata arbetsgivare) /UEAPME (små och medelstora företag) och ETUC (Europafacket).

CEEP Sverige

CEEP:s webbplats

Social dialog på sektors- och branschnivå

CEMR - Council for European Municipalities and Regions

CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Inom CEMR finns Employers’ Platform (CEMR-EP)som tillsammans med EPSU (European Federation of Public Service Unions) är arbetsmarknadsparterna i den sociala sektorsdialogen för lokal och regional förvaltning.

CEMR Employers´Platform

HOSPEEM - European Hospital and Health Care Association

HOSPEEM är den europeiska sammanslutningen av hälso- och sjukvårdsarbetsgivare.
HOSPEEM och EPSU är arbetsmarknadsparterna i den sociala sektorsdialogen för europeiska sjukhus.

HOSPEEM:s webbplats

EFEE - European Federation of Education Employers

EFEE är en europeisk arbetsgivarorganisation inom utbildningssektorn på alla utbildningsnivåer. Tillsammans med ETUCE (European Trade Union Committee for Education) är EFEE arbetsmarknadsparterna i den sociala sektorsdialogen för utbildning.

EFEE:s webbplats

Övriga organisationer

ILO - International Labour Office

SKL intressebevakar också de internationella arbetsgivarfrågorna genom sitt deltagande i den svenska ILO-kommittén.

Den internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Den svenska ILO-kommittén är regeringens beredningsorgan för ILO-frågor. Kommittén är en trepartisk myndighet som består av regeringen och arbetsmarknadens parter och ligger under arbetsmarknadsdepartementet.

Svenska ILO-kommitténs webbplats

ILO:s webbplats

Kommitténs arbetsuppgifter

  • Lämnar underlag för regeringens svar till ILO vid utarbetandet av nya konventioner och rekommendationer samt för ställningstaganden i ratifikationsfrågor.
  • Lämnar rapporter till ILO om tillämpningen av de konventioner som Sverige ratificerat.
  • Är remissorgan för statliga utredningsbetänkanden och andra initiativ med förslag som kan ha betydelse för Sveriges internationella åtaganden.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot