Publicerad: 1 september 2017

Fakta om löner 2016

Fakta om löner inom några olika yrkesgrupper. Lönerna sätts lokalt i respektive kommun och landsting. Samtliga löner är från 2016 och anges utifrån heltid. Medianlönen är den lön som ligger i mitten av lönespannet. Den ger oftare en mer rättvisande bild av löneläget än medellönen, som kan påverkas mycket av de högsta respektive lägsta lönerna.

Lärare

Det finns cirka 202 000 lärare i kommunerna och de är en mycket stor yrkesgrupp. De arbetar inom förskola, grundskola och gymnasieskola men även inom vuxenutbildning, särskola och specialskola. Lönerna för lärare varierar både inom och mellan olika skolformer.

  • För förskollärare ligger medianlönen på 28 900 kronor. De tio procent som har högst lön av förskollärarna har en heltidslön på minst 33 300 kronor i månaden.
  • Medianlönen för en grundskollärare är 32 400 kronor. De tio procent av lärarna inom grundskolan som är bäst betalda har en heltidslön på minst 39 000 kronor i månaden.
  • Lärare inom gymnasieskolan har en medianlön på 34 800 kronor i månaden. Heltidslönen för de tio procent som är bäst betalda, ligger på 40 900 kronor i månaden eller mer.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2016

Läkare

Det finns cirka 31 000 läkare inom landstingen, vilket innebär att läkarna utgör en stor yrkesgrupp i den sektorn. Läkarna arbetar inom flera olika verksamheter och arbetsuppgifterna varierar. Som för andra yrkesgrupper inom kommuner och landsting är lönesättningen för läkare individuell och differentierad. Löneläget varierar även mellan olika läkargrupper.

  • Specialistkompetenta läkare inom landstingen har en medianlön på 70 000 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda har en lön på 80 400 kronor eller mer.
  • Läkare utan specialistkompetens har en medianlön på 41 800 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda har en lön på 47 400 kronor eller mer.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2016

Sjuksköterskor

Det finns cirka 73 000 sjuksköterskor inom landstingen, vilket innebär att sjuksköterskorna är den största yrkesgruppen i denna del av sektorn. Sjuksköterskorna arbetar inom en mängd olika verksamheter och därmed varierar arbetsuppgifterna, samt kraven på kompetens och ansvar. Lönesättningen är, liksom för alla andra yrkesgrupper inom kommuner och landsting, individuell och differentierad. Förutom variationer i löneläge mellan olika individer, så finns variationer mellan olika sjuksköterskegrupper.

  • Allmänsjuksköterskor inom landstingen har en medianlön på 29 000 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda har en lön på 34 300 kronor eller mer.
  • Distriktssköterskor har en medianlön på 33 600 kronor, de bäst betalda har en månadslön på 36 200 kronor eller mer.
  • Intensivvårdssjuksköterskor en medianlön på 34 800 kronor, de bäst betalda har en lön på 39 500 kronor eller mer.

Utöver den grundlön som nämns ovan har också många sjuksköterskor tillägg för obekväm arbetstid. Exempelvis har en intensivvårdssjuksköterska med tillägg för obekväm arbetstid en genomsnittlig ersättning på 3 000 kronor i månaden. Beloppen är en sammanläggning av uppgifter från alla arbetsgivare inom landstingen (även regionerna ingår). Det avspeglar inte de variationer som kan finnas i löneläge mellan olika landsting, samt mellan olika verksamheter och arbetsplatser inom respektive landsting.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2016

Socialsekreterare

Det finns cirka 18 000 socialsekreterare som är anställda i kommuner. De allra flesta socialsekreterare är utbildade socionomer eller har annan högskoleutbildning inom vanligtvis psykologi, sociologi och pedagogik. Arbetsuppgifterna sträcker sig över en stor bredd med det huvudsakliga uppdraget att hjälpa barn och vuxna som kan behöva stöd, såväl ekonomiskt som terapeutiskt. Många socialsekreterare arbetar inom socialtjänsten med bland annat förebyggande verksamhet, adoptionsfrågor, familjerätt, missbruksvård, försörjningsstöd.

Medianlönen för en socialsekreterare som inte har en ledande befattning är 31 200 kronor. De 10 procent av socialsekreterarna som är bäst betalda har en lön på 36 500 kronor eller mer.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2016

Undersköterskor

nom kommunerna finns det cirka 113 000 undersköterskor varav den stora majoriteten finns inom äldreomsorgen.

I landstingen finns cirka 35 000 undersköterskor och de arbetar framför allt inom vård- och specialistavdelningar.

Undersköterskor inom kommunernas äldreomsorg har en medianlön på 24 700 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 27 000 kronor eller mer. Utöver den grundlön som nämnts ovan har också många undersköterskor tillägg för obekväm arbetstid. Genomsnittligt uppgår ersättningen för obekväm arbetstid till 2 500 kr per månad.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2016

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot