Publicerad: 1 januari 2019

Fakta om löner 2017

Fakta om löner inom några olika yrkesgrupper. Lönerna sätts lokalt i respektive kommun och region. Samtliga löner är från 2017 och anges utifrån heltid.

Medianlönen är den lön som ligger i mitten av lönespannet. Den ger oftare en mer rättvisande bild av löneläget än medellönen, som kan påverkas mycket av de högsta respektive lägsta lönerna.

Lärare

Det finns cirka 202 000 lärare i kommunerna och de är en mycket stor yrkesgrupp. De arbetar inom förskola, grundskola och gymnasieskola men även inom vuxenutbildning, särskola och specialskola. Lönerna för lärare varierar både inom och mellan olika skolformer.

Förskollärare

  • För förskollärare ligger medianlönen på 29 900. De tio procent som har högst lön av förskollärarna har en heltidslön på minst 34 500 kr i månaden.

Grundskollärare

  • Medianlönen för en grundskollärare är 33 700 kronor. De tio procent av lärarna inom grundskolan som är bäst betalda har en heltidslön på minst 40 400 kronor i månaden.

Gymnasielärare

  • Lärare inom gymnasieskolan har en medianlön på 36 000 kronor i månaden. Heltidslönen för de tio procent som är bäst betalda, ligger på 42 000 kronor i månaden eller mer.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2017.

Läkare

Det finns cirka 32 000 läkare inom regionerna, vilket innebär att läkarna utgör en stor yrkesgrupp i den sektorn. Läkarna arbetar inom flera olika verksamheter och arbetsuppgifterna varierar. Som för andra yrkesgrupper inom kommuner och regioner är lönesättningen för läkare individuell och differentierad. Löneläget varierar även mellan olika läkargrupper.

Läkare med specialistkompetens

  • Specialistkompetenta läkare inom regionerna har en medianlön på 71 700 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda har en lön på 83 000 kronor eller mer.

Läkare utan specialistkompetens

  • Läkare utan specialistkompetens har en medianlön på 42 500 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda har en lön på 48 700 kronor eller mer.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2017.

Sjuksköterskor

Det finns cirka 73 000 sjuksköterskor inom regionerna, vilket innebär att sjuksköterskorna är den största yrkesgruppen i denna del av sektorn. Sjuksköterskorna arbetar inom en mängd olika verksamheter och därmed varierar arbetsuppgifterna, samt kraven på kompetens och ansvar.

Lönesättningen är, liksom för alla andra yrkesgrupper inom kommuner och landsting, individuell och differentierad. Förutom variationer i löneläge mellan olika individer, så finns variationer mellan olika sjuksköterskegrupper.

Allmänsjuksköterskor

  • Allmänsjuksköterskor inom landstingen har en medianlön på 29 900 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda har en lön på 35 400 kronor eller mer.

Distriktssköterskor

  • Distriktssköterskor har en medianlön på 34 700 kronor, de bäst betalda har en månadslön på 37 500 kronor eller mer.

Intensivvårdssjuksköterskor

  • Intensivvårdssjuksköterskor har en medianlön på 36 100 kronor, de bäst betalda har en lön på 40 900 kronor eller mer.

Utöver den grundlön som nämns ovan har också många sjuksköterskor tillägg för obekväm arbetstid. Exempelvis har en intensivvårdssjuksköterska med tillägg för obekväm arbetstid en genomsnittlig ersättning på 3 100 kronor i månaden.

Beloppen är en sammanläggning av uppgifter från alla arbetsgivare inom landstingen (även regionerna ingår). Det avspeglar inte de variationer som kan finnas i löneläge mellan olika regioner, samt mellan olika verksamheter och arbetsplatser inom respektive region.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2017.

Socialsekreterare

Det finns cirka 19 000 socialsekreterare som är anställda i kommuner. De allra flesta socialsekreterare är utbildade socionomer eller har annan högskoleutbildning inom vanligtvis psykologi, sociologi och pedagogik. Arbetsuppgifterna sträcker sig över en stor bredd med det huvudsakliga uppdraget att hjälpa barn och vuxna som kan behöva stöd, såväl ekonomiskt som terapeutiskt. Många socialsekreterare arbetar inom socialtjänsten med bland annat förebyggande verksamhet, adoptionsfrågor, familjerätt, missbruksvård, försörjningsstöd.

  • Medianlönen för en socialsekreterare som inte har en ledande befattning är 32 500 kronor. De 10 procent av socialsekreterarna som är bäst betalda har en lön på 37 800 kronor eller mer.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2017.

Undersköterskor

Inom kommunerna finns det cirka 113 000 undersköterskor varav den stora majoriteten finns inom äldreomsorgen. I regionerna finns cirka 36 000 undersköterskor och de arbetar framför allt inom vård- och specialistavdelningar.

  • Undersköterskor inom kommunernas äldreomsorg har en medianlön på 25 300 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 27 800 kronor eller mer.

Utöver den grundlön som nämnts ovan har också många undersköterskor tillägg för obekväm arbetstid. Genomsnittligt uppgår ersättningen för obekväm arbetstid till 2 400 kronor per månad.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2017.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot