Publicerad: 10 december 2018

Fråga och svar

Vilka ändringar har gjorts i det nya samverkansavtalet i förhållande till FAS 05?

Avtalet belyser syftet med samverkan – vikten av medarbetarnas delaktighet och engagemang. Det görs en tydligare koppling mellan samverkan, arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor.

Strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har förtydligats.

Det har fastslagits att samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt 11 och 19 §§ MBL.

Lokal part kan begära att viss fråga ska förhandlas enligt MBL i stället för att hanteras i samverkan om detta görs senast vid första samverkanstillfället.

När det gäller vad som ska hanteras på de olika nivåerna i samverkan så har det slagits fast att frågor som typiskt sett skulle ha förhandlats enligt MBL ska tas upp i samverkansgrupp om inte annat har överenskommits.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot