Publicerad: 30 september 2014

Ord och begrepp i Lönelänken

Lönelänken och informationen om verktyget innehåller begrepp som kan vara mer eller mindre kända, eller som kan ha olika betydelser beroende på sammanhang. Läs här om hur vi definierar begreppen.

Lönespridning

Skillnaden i lön mellan olika individer inom en grupp/ett yrke. I Lönelänken möts lönespridning dels genom visuella diagram där percentilerna utgör lönemåttet, dels genom kvoter där du kan se hur många gånger högre lön den 90:e percentilen är i förhållande till den 10:e percentilen. 

Lönerelation

Skillnaden i lön mellan olika grupper/yrken. I Lönelänken kan du se detta i diagramform men även som statistiska mått som visar på hur två yrken förhåller sig till varandra och hur detta förändrats över tid. På så sätt kan du följa hur väl statistiken visar på den utveckling som ni eftersträvar.   

Lönestruktur

Ger en bild av både lönespridningen och lönerelationen och är någonting som visas framför allt i diagramform i Lönelänken.  

Lönebildning

Den process som bestämmer lönerna på arbetsmarknaden. Lönebildningen påverkas av de överenskomna kollektivavtalens innehåll som formar lönestrukturen, och därmed lönerna, hos en arbetsgivare. Den lokala lönebildningen är den process som i sin tur bestämmer lönerna hos en arbetsgivare. Våra avtal bygger till stor del på lokal lönebildning där både fördelningen av och storleken på utrymmet bestäms lokalt.

Lönepolitik

Arbetsgivarens policy, riktlinjer och strategier som utgör grunden och förutsättningen för lönebilden. Lönelänken kan användas för att ta fram underlag till diskussioner om arbetsgivarens lönepolitik samt till att utvärdera om lönestrukturen förändras i den riktning som är önskvärd genom lönepolitiken.   

Novemberstatistiken

Den statistik som ligger till grund för stora delar av analysen i Lönelänken. Novemberstatistiken är den personal- och lönestatistik som årligen samlas in av SKL. Den innehåller uppgifter för samtliga kommuner och landsting samt vissa Pacta-företag.

Yrke

Definieras här som en specifik AID-etikett i kombination med en ansvarskod.

AID

Arbetsidentifikation 

Percentiler

Percentil är det värde av en variabel (I Lönelänken är variabeln lön) nedanför vilket en viss procent av observationerna (I Lönelänken är observationerna de anställda) av variabeln hamnar.

Exempel från Lönelänken

Den 10:e percentilen av lönen för en undersköterska visar på den lönen som 10 procent av de anställda ligger under. Att titta på den lönenivån kan vara ett sätt att titta på hur arbetsgivaren värderar yrken. De som ligger ovanför den lönenivån kan tolkas som att de speglar individens möjlighet att påverka sin lön.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot