Publicerad: 2 mars 2018

Ny överenskommelse om lönestatistik

AID ersätter överenskommelsen AID per 2015. AID per 2018 ska tillämpas i den partsgemensamma statistikinsamlingen från och med november 2018.

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat en överenskommelse om ändringar av Överenskommelse om lönestatistik, SÖK T 18, med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård, Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra.

Innehåll i SÖK T

  • Avtalet löper tillsvidare och gäller från och med 2018-02-28.
  • Avtalet kan sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid av sex kalendermånader.
  • Avtalet ersätter samtliga tidigare mellan centrala parter gällande överenskommelser om statistik.

AID utgör grunden för den partsgemensamma lönestatistiken, med främsta syfte att förse parterna med ett gemensamt underlag till i första hand centrala förhandlingar. Därutöver ger statistiken allmän information om lönestrukturer, lönelägen, löneutveckling och sysselsättning.

AID ska användas som indelningsgrund för anställda hos medlemmar i Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta oberoende av personalorganisationstillhörighet.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot