Publicerad: 17 november 2017

SKL positivt till rehabplan för återgång i arbete

SKL ställer sig i ett remissyttrande positivt till införandet av en skyldighet för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i ordinarie arbete.

Enligt förslaget ska planen upprättas tillsammans med arbetstagaren senast då arbetstagaren har varit frånvarande på grund av sjukdom i 30 dagar och det kan antas att sjukfallet kommer pågå minst 60 dagar.

– Arbetsgivare inom offentlig sektor gör redan detta jobb. Det är därför svårt att se någon omedelbar nytta med förslaget, även om det alltid är bra att överväga och eventuellt planera för tidiga insatser. Något som däremot skulle främja rehabiliteringsarbetet är att Försäkringskassans samordningsansvar förtydligas och att myndigheten erhåller tillräckliga resurser för uppdraget, säger Tina Eriksson, förhandlare på SKL.

Däremot avstyrker SKL förslaget att upprättandet av planen ska knytas till att arbetsgivaren ska göra ett antagande om längden på sjukfallet. SKL anser inte att det åligger arbetsgivaren att göra bedömningar och antaganden om sjukskrivningslängder

SKL avstyrker även förslaget om den anställde inte längre ska vara skyldig att lämna uppgifter sin återgång i arbete till Försäkringskassan. SKL anser att den sjuke arbetstagaren även fortsättningsvis ska ha ett ansvar att lämna relevant underlag till Försäkringskassan för bedömning av arbetsförmågan och rätten till sjukpenning. Det är avgörande för en lyckad rehabilitering att huvudpersonen är delaktig och får ta sin del av ansvaret för återgången i arbete.

Remissyttrandet gäller Departementspromemorian ”Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9”. Promemorian har upprättats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Socialdepartementet.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot