Publicerad: 23 november 2018

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården

Samtliga landsting och regioner arbetar nu gemensamt med stöd av SKL för att nå ett oberoende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården senast den 1 januari 2019. Projektet har ett starkt stöd från SKL och landstingens och regionernas politiska ledningar.

Med egna medarbetare skapas kontinuitet vilket är en förutsättning för säker vård för patienterna. För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, innebär det en trygghet att möta samma vårdpersonal, personer som har god kunskap om patienterna och deras behov. En stabil och varaktig bemanning skapar också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete där alla är med och bidrar till ökad kvalitet.

Flera orsaker

Trots försök genom åren att minska inhyrningen av personal har den istället ökat och omfattar nu alltfler personalkategorier. Stora pensionsavgångar, ökat vårdbehov, bekymmersam arbetsmiljö och att det inom bemanningsföretag lovas högre löner tros vara några orsaker som ligger bakom användningen av hyrpersonal.

Projektet är ett initiativ från samtliga landsting och regioner med landstings- och regiondirektörerna som projektägare. Projektet ska utreda, analysera och föreslå åtgärder som behöver vidtas inom flera områden, såsom kompetensförsörjning, utbildning, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling, för att uppnå oberoende av all inhyrd personal.

Regionala arbetsgrupper

Inom respektive landsting och region har tillsatts en processledare med en regional arbetsgrupp. Varje landsting och region bestämmer utifrån sina förutsättningar vilka åtgärder som är viktigast för att lyckas och utarbetar en egen handlingsplan.

Även om huvudsyftet med projektet är att skapa en tryggare vård och attraktivare arbetsplatser är ekonomin en viktig förutsättning för att klara vården.

Generellt har kostnaderna för inhyrd personal ökat årligen. Kostnaderna ökade med knappt 16 procent till och med sista september 2016 jämfört med samma period 2015. Det handlar främst om inhyrda läkare men också inhyrda sjuksköterskor. Inhyrd personal ökar även i övriga yrkesgrupper i vården.

Bemanningstrend inhyrd personal

Men genom att ansatsen denna gång är bredare än tidigare och involverar samtliga landsting och regioner, är förutsättningarna bättre att uppnå målet. Erfarenheter från psykiatrin i Västra Götalandsregionen visar att det är bredd i insatserna som ger resultat. Det lokala arbetet kommer att få stöd både från projektgruppen och en arbetsgrupp nationellt och från varandra genom att samarbeta och utbyta erfarenheter. Arbetet kommer att följas upp löpande på
lokal och nationell nivå.

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården kvartal 3 2018 (PDF, nytt fönster)

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården kvartal 2 2018 (PDF, nytt fönster)

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården jämförelser av kvartal 1 2018 med kvartal 1 2017 (PDF, nytt fönster)

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården kvartal 4 2017 (PDF, nytt fönster)

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården kvartal 3 2017 (PDF, nytt fönster)

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården kvartal 2 2017 (PDF, nytt fönster)

Bemanningstrend inhyrd personal i hälso- och sjukvården kvartal 1 2017 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Lisa Davidsson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot