Publicerad: 12 augusti 2019

Bredda rekryteringen

Kommuner och regioner ska erbjuda välfärd till alla. Därför behöver vi medarbetare med olika kompetenser och erfarenheter för att kunna erbjuda bästa insats för medborgarna.

Bredda rekrytering

Att anställa personer med olika erfarenheter, bakgrund och funktionssätt är en fråga om demokrati och trovärdighet.

Fler män till välfärden

I dag är tolv procent av de kommunanställda inom vård och omsorg män, för regionerna är motsvarande siffra 21 procent. Inom skola/förskola är siffran 19 procent, i enbart förskolan åtta.

Men var tredje man kan tänka sig att jobba i sektorerna, enligt Ungdomsbarometern. Det gäller att förändra bilden av att vissa yrken passar kvinnor eller män bäst. En jämnare könsfördelning och större mångfald ökar rekryteringspotentialen.

Fler män till välfärden

Ta till vara nyanländas kompetens

Nyanlända ska snabbt kunna validera sina kunskaper och ges förutsättningar för att kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, till exempel genom praktik. Deras kompetens och motivation måste kartläggas direkt och nödvändiga färdigheter kompletteras. Att ta tillvara nyanländas kompetens har en stor samhällsekonomisk vinst och är av stor vikt för den framtida kompetensförsörjningen.

En webbplats har tagits fram för att vägleda och samla information om vägen till jobben inom välfärden. Syftet är att ge information och vägledning till arbetsgivare och handledare samt nyanlända utanför EU/EES som kommer med utbildning och erfarenhet som behövs i välfärden.

Vägen till jobben

Här finns bland annat information och länkar om:

 • legitimationsprocessen för hälso-och sjukvårdsyrken.
 • att lära sig svenska.
 • anställningsstöd för arbetsgivare.
 • tips vid praktik och handledning.
 • jobbspår och snabbspår.
 • legitimationsprocessen för lärare och förskollärare.

Ta tillvara kompetensen hos personer med olika funktionssätt

Oavsett funktionssätt ska man kunna bidra med sin kompetens i välfärdsjobben. Attityder och värderingar behöver förändras när det när det gäller synen på arbete kopplat till olika funktionssätt. Det behöver arbetas fram kännetecken för och specificera vad det i praktiken innebär att vara en inkluderande arbetsplats.

Funktionsnedsättning i välfärden

Olika vägar in i yrket

Det behövs fler vägar in till välfärdsjobben och möjlighet att byta yrke mitt i livet. Den traditionella utbildningen som är förlagd på campus behöver kompletteras med flexiblare vägar att nå efterfrågad kompetens. Möjligheterna att studera parallellt med jobbet, en utvecklad distansutbildningen och ett flexibelt studiestödssystem är viktiga förutsättningar.

Publikationer

Informationsansvarig

 • Anders Barane
  Utredare
 • Christin Granberg-Norberg
  Utredare
 • Elsa Mattsson
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot