Publicerad: 1 februari 2019

Bredda rekryteringen

Kommuner och regioner ska erbjuda välfärd till alla. Därför behöver vi medarbetare med olika kompetenser och erfarenheter för att kunna erbjuda bästa insats för medborgarna.

Att anställa personer med olika erfarenheter, bakgrund och funktionssätt är en fråga om demokrati och trovärdighet.

I dag är tolv procent av de kommunanställda inom vård och omsorg män, för regionerna är motsvarande siffra 21 procent. Inom skola/förskola är siffran 19 procent, i enbart förskolan åtta.

Men var tredje man kan tänka sig att jobba i sektorerna, enligt Ungdomsbarometern. Det gäller att förändra bilden av att vissa yrken passar kvinnor eller män bäst. En jämnare könsfördelning och större mångfald ökar rekryteringspotentialen.

Förändra normer om vem som passar var utifrån kön

Ta vara på ungas intresse för jobben. Inspirera och informera, erbjud feriejobb, praktikplatser
och använd arbetslivsintroduktionsavtal.

Ta till vara nyanländas kompetens

Nyanlända ska snabbt kunna validera sina kunskaper och ges förutsättningar för att kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, till exempel genom praktik. Deras kompetens och motivation måste kartläggas direkt och nödvändiga färdigheter kompletteras. Att ta tillvara nyanländas kompetens har en stor samhällsekonomisk vinst och är av stor vikt för den framtida kompetensförsörjningen.

Utbildad kompetens skulle kunna rekryteras från andra länder, exempelvis ingenjörer.

Ta tillvara kompetensen hos personer med olika funktionssätt

Oavsett funktionssätt ska man kunna bidra med sin kompetens i välfärdsjobben. Attityder och värderingar behöver förändras när det när det gäller synen på arbete kopplat till olika funktionssätt. Det behöver arbetas fram kännetecken för och specificera vad det i praktiken innebär att vara en inkluderande arbetsplats.

En viktig förutsättning är skapa stödformer för såväl den enskilda individen som anställande chef som de kan lita på och som fungerar på längre sikt.

Olika vägar in i yrket

Det behövs fler vägar in till välfärdsjobben och möjlighet att byta yrke mitt i livet. Den traditionella utbildningen som är förlagd på campus behöver kompletteras med flexiblare vägar att nå efterfrågad kompetens. Möjligheterna att studera parallellt med jobbet, en utvecklad distansutbildningen och ett flexibelt studiestödssystem är viktiga förutsättningar.

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

  • Anders Barane
    Utredare
  • Christin Granberg-Norberg
    Utredare
  • Elsa Mattsson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot