Publicerad: 1 februari 2019

Snabbspår för nyanlända

SKL jobbar för att kommuner och regioner ska kunna ta tillvara på den kompetens som nyanlända har med sig i form av utbildning och yrkeserfarenhet för att underlätta för den framtida kompetensförsörjningen.

Snabbspår för nyanlända syftar till att korta vägarna och effektivisera processerna som bidrar till att nyanlända med yrkes- och utbildningsbakgrund kan börja arbeta i Sverige. Det handlar också om att tänka nytt och innovativt kring vägarna in på arbetsmarknaden.

Välfärdssektorn kommer behöva rekrytera 530 000 personer den närmaste tioårsperioden. De personer som invandrar till Sverige, som flyr från sina egna hemland för att få en ny start i Sverige, behövs i vår sektor. Därför är SKL positiva till de initiativ som tagits med trepartssamtal kring snabbspår för nyanlända.

Lägesrapport snabbspår april 2017 (PDF, nytt fönster)

Vad är ett snabbspår?

Ett snabbspår handlar om att i en sammanhållen process erbjuda praktik, språkträning och utbildning. Det är arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen som kommer överens om vilka yrken som ska omfattas av ett snabbspår. Snabbspåret består av en kombination av Arbetsförmedlingens olika insatser, som till exempel utbildning i yrkessvenska, praktik, validering, kompletteringsutbildningar och yrkeskompetensbedömning. Den som deltar i ett snabbspår får etableringsersättning eller aktivitetsstöd.

Roller och ansvar

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att samordna och genomföra de snabbspår som arbetsgivarorganisationer och fackförbund kommit överens om. Aktörerna har ett gemensamt ansvar för genomförandet.

Arbetsförmedlingens roll

 • Deltar i samtalen mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund, för dialog med andra myndigheter och ansvarar för samordning av snabbspåren.
 • Identifierar de hinder som försvårar nyanländas inträde på arbetsmarknaden och tar fram konkreta förslag som skapar snabbare vägar in på arbetsmarknaden.
 • Erbjuder en verktygslåda av insatser som kan användas i snabbspåren, till exempel yrkeskompetensbedömning, yrkessvenska och kompletterande arbetsmarknadsutbildningar.
 • För dialog med arbetsmarknadens parter om ekonomiska bidrag för till exempel översättning av tester inom branschernas valideringsmodeller, utbildning av handledare och valideringsutövare på andra språk.
 • För dialog med lokala företag inom berörda områden så att arbetssökande med relevant bakgrund kan erbjudas praktik eller yrkeskompetensbedömning.

Arbetsmarknadens parters roll

Kommer överens om hur snabbspåren utformas.

De som kan delta i snabbspår är

 • Nyanlända som har en etableringsplan eller på väg att upprätta en etableringsplan.
 • Nyanlända som de senaste 12 månaderna har avslutat sin etableringsplan.
 • Övriga nyanlända som de senaste 3 år har beviljats uppehållstillstånd.

SKL:s överenskommelser om snabbspår

Snabbspår för legitimationsyrkena inom hälso- och sjukvården (PDF, nytt fönster)

Snabbspår för lärare och förskollärare (PDF, nytt fönster)

Snabbspår för socialt arbete (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anders Barane
  Utredare
 • Elsa Mattsson
  Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot