Publicerad: 8 december 2017

Främjandemedel för integration

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Målgrupp för stödet är arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, branschorganisationer eller partssammansatta organ på arbetsmarknaden. Under 2017 har SKL tillsammans med andra arbetsmarknadsparter beviljats medel för följande insatser:

Utveckla arbetet med snabbspår för lärare och förskollärare

Utveckla arbetet med snabbspår för lärare och förskollärare genom att följa upp användningen av olika stöd och verktyg samt att utveckla strukturer för den period som tar vid efter den inledande arbetsmarknadsutbildningen. Genom en god samverkan mellan arbetsgivare och Arbetsförmedlingen är målet att dels underlätta för deltagare i snabbspåret att kombinera språk- och yrkesutveckling samt försörjning och dels möta behov i verksamheten.

Förbättra förutsättningarna för utländsk vårdpersonal

Förbättra förutsättningarna för utländsk vårdpersonal att snabbt få sin legitimation och kunna börja arbeta inom svensk hälso- och sjukvård. Detta genom att inventera legitimationsprocessen ur ett individperspektiv och behov av stöd inför och under Socialstyrelsens kompletteringsprogram för svensk legitimation. Man vill vidare inventera, tillgängliggöra och eventuellt utveckla nya utbildnings- och instuderingsmaterial för målgruppen.

Kommunicera samlad och likvärdig information

Kommunicera samlad och likvärdig information till arbetsgivare, handledare och nyanlända inom snabbspåren. Bakgrunden är att informationen många gånger varit bristfällig och inte nått fram till målgrupperna. På sikt kan en kommunikationssatsning bidra till att fler arbetsgivare erbjuder auskultation/praktik och handledare får stöd i att utföra sina uppdrag. Ambitionen är även att kunna kommunicera information om nyanländas etablering på arbetsmarknaden i ett lite bredare perspektiv än snabbspåren.

Under 2016 beviljades SKL tillsammans med berörda arbetsmarknadsparter medel för nationell praktiksamordning inom snabbspåret för lärare och förskollärare och för att identifiera effektiva metoder för handledning inom snabbspåret för hälso- och sjukvården. Resultat från det arbetet finns att ladda ner under rubriken "Läs vidare".

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Barane
    Utredare
  • Elsa Mattsson
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot