Publicerad: 22 mars 2018

Tillståndsplikt för entreprenader och för verksamheter

Riksdagen har beslutat att viss entreprenadupphandlad verksamhet behöver ett tillstånd från myndigheten IVO för att bedriva verksamhet. Tillståndsplikten gäller för all entreprenadupphandlad verksamhet som startar efter den 15 april 2017.

Övergångsbestämmelser för entreprenader

Utförare som redan innan förändringen bedrev verksamhet på entreprenad omfattas av övergångsbestämmelser. Dessa aktörer ska ha sökt tillstånd senast 1 april 2018 om att få fortsätta bedriva verksamhet (se nedan information om ansökningsprocessen).

Verksamheter som berörs

  • Vissa boendeformer för äldre och funktionshindrade
  • Hem för heldygnsvård (till exempel äldreboenden)
  • Hem för vård eller boende
  • Stödboende
  • Hem eller verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet

Tillståndsplikt för en upphandlande kommun

Tillståndsplikten innebär att företag som vinner upphandling om att bedriva verksamhet på entreprenad i er kommun behöver söka, och få, tillstånd av IVO innan de kan överta verksamheten. Ansökan och tillståndsgivningen ges i huvudsakligen
utifrån bedömning av lokaler, bemanning och verksamhetsledning i verksamheten.

Så här påverkar tillståndsplikten den upphandlande kommunen

I upphandlingsprocessen bör hänsyn tas till IVOs handläggningstid för tillståndsplikten. Denna tidsperiod bör ligga mellan tilldelningsbeslut och avtalstecknande, men innan övertagandeprocessen påbörjas.

I förfrågningsunderlaget bör beställande kommun tydliggöra hur upphandlingen
kommer hanteras i de fall utförare ej får tillstånd från IVO.

Strategisk planering bör ske kring hur kommunen ska möjliggöra utrymme för handläggningstiden för tillståndsplikten samt hur hantering sker i de fall tillståndsbeslut inte hunnit ges innan övertagandedatum.

Så här kan processen påskyndas

Vanliga frågor och svar som inkommer till IVO inför ansökan om tillstånd

För att påskynda tillståndsgivningen så är kompletta ansökningar det som främst
underlättar IVOs arbete. En komplett ansökan för en entreprenadupphandling innefattar förutom ledningens kompetens och beskrivning av personalen, även ritningar på verksamheten i vilken vård och omsorg ska bedrivas.

För detta ändamål underlättar det för företag som ska söka tillstånd om en aktuell ritning på verksamheten finns redan vid datum för tilldelning.

Följ viktig information

Aktuell handläggningstid och ärende, IVO (se i högermarginalen)

Tillstånd och register, IVO

Tillståndsplikt för entreprenader och för verksamheter som ger konsulentstöd

Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (2016/17:SoU11)

Ansök om tillstånd hos IVO

Blanketter tillstånd, IVO

Det här gör SKL

SKL har kontinuerliga möten med IVO och Almega vårdföretagarna i frågan om tillstånd. I första hand handlar det om att försöka påverka att handläggningstiden för tillståndsplikten är rimlig i förhållande till tillstånd som ska ges.

I andra hand handlar det om att be IVO ta fram bedömningsstöd som kan underlätta för kommunerna att säkerställa vad som krävs för att entreprenadupphandla
verksamhet. Detta kan till exempel gälla förutsägbarheten vad som gäller för att
lokaler ska godkännas utifrån tillståndsbedömningen från IVO.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot