Publicerad: 24 juni 2019

Förenklad avtalssamverkan

1 juli 2018 trädde beslutet om förenklad avtalssamverkan i kraft. SKL analyserar nu på vilket sätt kommuner och regioner kommer att kunna samarbeta med stöd av lagändringen. 

Riksdagen beslutade i maj om att införa en generell möjlighet till förenklad avtalssamverkan mellan kommuner och regioner i kommunallagen. Förändringen innebär att det ska bli enklare och säkrare att samarbeta över kommungränserna från den 1 juli 2018.

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SOU 2017:77

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, proposition 2017/18:151, Riksdagen

SKL analyserar innebörden av förenklad avtalssamverkan

SKL har startat ett analysarbete för att göra tydligt inom vilka områden och på vilka villkor samverkan är möjlig med stöd av den nya regleringen. Inom vissa områden kommer ett fördjupat samarbete med Upphandlingsmyndigheten att vara nödvändigt.

Redan nu står det klart att lagändringen öppnar upp för enkel mellankommunal samverkan över en kommungräns när det gäller myndighetsutövning. Det står också klart att det behöver handla om faktisk samverkan – den nya regleringen medger inte renodlade tjänsteköp.

Förenklad samverkan blir möjlig mellan kommuner respektive mellan landsting/regioner. Förändringen öppnar inte upp för samverkan mellan en eller fler kommuner och ett eller flera landsting eller regioner, om det inte rör ett område där de samverkande parterna har gemensamma befogenheter.

Införandet av förenklad avtalssamverkan väntas framför allt vara av stor vikt för mindre kommuner, som behöver stärka sin kapacitet. Särskild betydelse förutses inom vissa områden där det inte är kostnadseffektivt, eller ens möjligt, att ha egna personella resurser.

Upphandlingslagstiftning är inte ändrad. Det innebär att eventuell upphandlingsskyldighet gäller på samma sätt som före lagändringen. Upphandlingsmyndigheten har i uppdrag att, i samråd med SKL, bistå kommuner och regioner med stöd i avtalssamverkan.

Rapport om kommunal avtalssamverkan (Statskontoret), SKL

Remissyttrande 2017: En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SKL

Ekonomibloggen: Snart kan hemtjänstbilen äntligen korsa kommungränser, SKL

Fakta

Våren 2017 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté för att se över hur kommunernas förmåga kan stärkas för att möta samhällsutvecklingen. Ett resultat av den så kallade kommunutredningen är beslutet om generell avtalssamverkan. Kommunutredningen kommer i det fortsatta arbetet att analysera vilka andra åtgärder som behövs för att stärka kommunernas förmåga att hantera välfärdsuppdraget. Utredningens slutbetänkande ska läggas fram i oktober 2019.

Informationsansvarig

  • Helena Linde
    Förbundsjurist
  • Karin Tengdelius
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot