Prenumerera på Driftformer, valfrihet

Tillämpning av lagen om valfrihetssystem (LOV)

Lag om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

  • Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt Lag om offentlig upphandling (LOU).
  • Det är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster.
  • Lagen bygger på grundläggande EG-rättsliga principer: konkurrens, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet.

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Databas för annonsering av tjänster enligt LOV

Upphandlingsmyndigheten ansvarar för driften av en nationell databas Valfrihetswebben för annonsering av förfrågningsunderlag inom hälso- och sjukvård samt socialtjänster. Där finns annonser till alla kommuner och landstings valfrihetssystem enligt LOV. Annonserna är tillgängliga för alla.

Valfrihetswebben

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för LOV

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för valfrihetssystem enligt LOV. Konkurrensverket har tagit fram ett informationsmaterial om LOV med målet att underlätta tillämpningen för upphandlande myndigheter samt att verka för en enhetlig tillämpning av lagen.

Konkurrensverket informerar om tillsyn för olika valfrihetssystem

Upphandlingsmyndigheten om offentlig upphandling och valfrihetssystem

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling och valfrihetssystem. De ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling.

Upphandlingsmyndigheten: processen för LOV

Upphandlingsmyndigheten: processen för LOU

Utredning om nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster

Ilmar Reepalu är utsedd av regeringen  att utreda förutsättningarna för och föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Syftet är att säkerställa dels att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och på ett sådant sätt att de kommer brukarna till godo, dels att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått. Delredovisning ska ske 1 november 2016 och slutredovisning den 2 maj 2017.

Nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster (Dir. 2015:22)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot