Publicerad: 6 december 2018

Privata utförare - ansvarsfördelning (huvudman)

En allt större andel av välfärden inom vård, skola och omsorg utförs av privata utförare. Detta möjliggörs genom att kommuner, landsting och regioner beslutar att överlämna vården av kommunala angelägenheter till privata utförare.

Med en privat utförare avses en juridisk person eller enskild individ som mottagit uppdraget om vården av en kommunal angelägenhet.

Kommuner, landsting och regioner är huvudmän för verksamheterna

Grundprincipen är att kommunen, landstinget eller regionen har ett ansvar som huvudman för verksamhet som överlämnats till privata utförare. I många fall upphandlas driften av en verksamhet (entreprenader) för vilken kommunens huvudmannaskap kvarstår. Detta gäller i viss mån också inom skolområdet, till exempel vid upphandling av barnomsorg och vuxenutbildning. Huvudmannaskapet ligger då kvar på kommunen.

Undantag från grundprincipen gäller för fristående förskolor och skolor som är egna huvudmän. Skolinspektionen har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet.

Vid köp av enstaka platser, exempelvis köp av hem för vård av boende HVB), har kommunen ansvaret för den individuella insatsen men inte för verksamheten som helhet. För landstingens köp av vård från läkare och fysioterapeuter anslutna till den så kallade nationella taxan har landstingen ett begränsat lagreglerat uppföljningsansvar. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tillsynsansvar för dessa verksamheter.

Vägledning: vanliga frågor och svar kring fristående förskolor och skolor

Huvudmannens ansvar för verksamheten när den drivs av privata utförare

 • Fullmäktige är skyldiga att alltid följa upp och kontrollera verksamhet som genom avtal utförs av privata utförare.
 • Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare samt för hur uppföljning ska ske och hur allmänhetens insyn ska tillfredsställas.
 • Fullmäktige ska genom avtalet med utföraren se till att allmänheten ges möjlighet till insyn.
 • Nämnderna har ansvar för att se till att verksamheten bedrivs enligt mål, riktlinjer och föreskrifter, att den interna kontrollen är tillräcklig och verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
 • Nämndens har ett ansvar för avtalsuppföljning av verksamhet som bedrivs i privat regi. Kommunala nämnder har också ansvar för uppföljning på individnivå för att den enskilde får de insatser den är beviljad med stöd av socialtjänstlagen.

Kommunallagen 3 kapitel

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Thomaz Ohlsson
  Handläggare
 • Lars Kolmodin
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot