Publicerad: 10 november 2017

Privata utförare - styrning och ansvarsfördelning

Kommuner, landsting och regioner agerar allt mer tillsammans med privata utförare. Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet.

Kommuner, landsting och regioner är huvudmän för verksamheterna

Grundprincipen är att kommunen, landstinget eller regionen oftast har ett ansvar som huvudman för verksamheten. Detta gäller inte för bland annat fristående förskolor och skolor. Vid köp av enstaka platser, exempelvis köp av hem för vård av boende HVB), har kommunen ansvaret för den individuella insatsen och inte för verksamheten som helhet. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tillsynsansvar för denna verksamhet.

Fristående förskolor och skolor

Dessa har ansvar för verksamheten när den drivs av privata utförare

  • Fullmäktige är skyldiga att alltid följa upp och kontrollera verksamhet som genom avtal utförs av privata utförare.
  • Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare samt för hur uppföljning ska ske och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
  • Fullmäktige ska genom avtalet se till att allmänheten ges möjlighet till insyn.
  • Nämnderna har ansvar för att se till att verksamheten bedrivs enligt mål, riktlinjer och föreskrifter, den interna kontrollen är tillräcklig och verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Kommunallagen 3 kap. 18c till och med 19b §

Valfrihetssystem medför ofta förändringar i styrningen

Ett införande av valfrihetssystem medför ofta stora förändringar i styrningen av kommunen, landstinget eller regionen. Valfrihetssystem styrs genom de krav som ställs i förfrågningsunderlaget och i de avtal som tecknas med de privata utförarna.

En viktig uppgift som faller på politikerna är att sätta krav på kvalitén i verksamheten. Detta innebär en ökad tydlighet i styrningen med höga kvalitetskrav i förfrågningsunderlag, avtal, prestationsersättning, uppföljning och dialog. Styrningen ser olika ut beroende på vilken verksamhet det gäller.

Upphandling: krav, förfrågningsunderlag med mera

Utmaningar för det politiska ledarskapet i valfrihetssystem

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot